Profesjonalna Sieć - profesjonalne organizacje

Opis projektu

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

Cel projektu

Rozwój Sieci Barka w kierunku stania się trwałą  i efektywną siecią organizacji obywatelskich, współpracujących z administracją publiczną na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie projektowania, wdrażania i monitorowania polityk publicznych.

Termin realizacji

1 września 2014r. – 30 czerwca 2015r.

Działania projektowe

Budowa 10 partnerstw lokalnych w 10 powiatach wielkopolskich, w tym:

  • organizacja 5 spotkań w 10 gminach wielkopolskich – w celu zawiązania 10 partnerstw lokalnych i podpisania porozumień lokalnych;
  • szkolenie dla 10 pełnomocników gmin ds. współpracy z NGO ;
  • organizacja pięciu 3-dniowych wizyt studyjnych dla 80 przedstawicieli tworzonych partnerstw lokalnych w funkcjonujących partnerstwach;
  • seminarium sieciujące dla 50 przedstawicieli partnerstw lokalnych w Wielkopolsce;
  • zaproszenie do członkostwa w Sieci Barka 10 ngo utworzonych w tym projekcie i 10 ngo z innego projektu; organizacja spotkania informacyjnego dla kandydatów na nowych członków, a następnie Walnego Zebrania Sieci i przyjęcie nowych członków

Organizacja trzech jednodniowych oraz wyjazdowych 3-dniowych warsztatów partycypacyjnych dla członków sieci Barka  w celu wspólnego opracowania  zmian w Statucie Sieci, dokumentu „Standardy Sieci Barka” oraz „Regulaminu składek członkowskich”.

Uruchomienie nowej strony internetowej Sieci oraz 20 podstron dla członków Sieci. Organizacje członkowskie Sieci wymagające wsparcia otrzymają pomoc Tutorów – przedstawicieli organizacji silniejszych. Odbędzie się 8 spotkań tutorów z 10-ma ngo oraz powstanie 10 Planów Rozwoju. Zostaną podjęte działania na rzecz powołania rad działalności pożytku publicznego w 10 powiatach  wielkopolskich (20 spotkań w 10 powiatach dla 20 uczestników z ngo i jst),  powołane zostaną grupy robocze do pracy nad dokumentem regulującym funkcjonowanie  Rady w 10 powiatach i zorganizowane zostaną 2-dniowe warsztaty dla 20 osób z ngo i jst.

Skip to content