Historia

Loading
loading..

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń  i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W dniu 10 lutego 2004 odbyło się w szkole Barki przy ul. Świętego Wincentego 6/9 w Poznaniu spotkanie 14 organizacji pozarządowych, którego celem było określenie obszarów współpracy. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa.  Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. W następnym etapie do związku przystąpiły też spółdzielnie socjalne.

Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych. Swój cel Sieć realizuje poprzez:

  • zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń,
  • konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z zakresem działania członków Sieci,
  • wypracowanie i upowszechnienie standardów współdziałania,
  • organizowanie działalności szkoleniowej,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie programów na rzecz aktywności obywatelskiej
  • tworzenie i realizacja wspólnych programów na rzecz rozwoju społecznego.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background