ZWIĄZEK ORGANIZACJI
SIEĆ WSPÓŁPRACY BARKA

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka został zarejestrowany w 2004 r. w Poznaniu i jest siecią 40 organizacji i przedsiębiorstw społecznych działających na
rzecz społecznej i solidarnej gospodarki.

Sieć działa w formie związku stowarzyszeń. Wywodzi się z wyróżniającego się na tle innych podmiotów, modelu
organizacyjnego Fundacji Barka, gdzie podejście oddolne połączone jest z silną centralną organizacją wspierającą. Wśród członków Sieci znajdują się
demokratycznie zarządzane wspólnoty samopomocowe i posadowione na ich bazie stowarzyszenia. Członkami są też te organizacje, których zadaniem jest
prowadzenie centrów integracji społecznej i klubów integracji społecznej, a także przedsiębiorstwa społeczne.

Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących edukacji, rozwoju organizacji obywatelskich, a szczególnie  samopomocowych.

kilkanaście osób stoi na schodach przed budynkiem
Skip to content