Standardy w pomocy

We wrześniu 2009 roku rozpoczęto realizacje projektu systemowego:
1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów jakości usług pomocy i integracji społecznej, zadanie nr 4 w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności.  Realizację projektu ustalono na okres wrzesień 2009 – grudzień 2013.

Jest on finansowany w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet I. Model: Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności.

Partnerami realizujący projekt systemowy 1.18 w zakresie zadania 4 są:
Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich,
Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności,
Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta, Zarząd Główny,
Sieć Barka,
Stowarzyszenie MONAR,
Caritas Kielce,
Oraz Stowarzyszenie Otwarte Drzwi

Każdy z Partnerów, poprzez osobę Eksperta/Organizatora Grupy, odpowiedzialny będzie za prowadzenie prac (organizację od strony logistycznej i merytorycznej) jednej grupy eksperckiej. Każdy z zespołów eksperckich składać się będzie z dziewięciu do dziesięciu specjalistów z całej Polski – 5 stałych członków, w postaci reprezentantów kolejno Stowarzyszenia Monar, Caritas Kielce, Towarzystwa Pomocy im. Św. Brata Alberta – Zarząd Główny, Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Sieci Barka oraz badacza problematyki a także 3 ekspertów zewnętrznych, angażowanych cyklicznie: przedstawicieli innych organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora publicznego (Ośrodki Pomocy Społecznej, Urzędy Marszałkowskie, Urzędy Wojewódzkie, MPiPS). Grupy Eksperckie swoją pracę prowadzić będą wg. następującego podziału tematycznego:

  • Grupa ds. zdrowia – prowadzona przez Stowarzyszenie MONAR
  • Grupa ds. zatrudnienia i edukacji – prowadzona przez STOWARZYSZENIE OTWARTE DRZWI
  • Grupa ds. mieszkalnictwa i pomocy doraźnej – prowadzona przez Caritas Kielce
  • Grupa ds. pracy socjalnej – prowadzona przez TPBA ZG
  • Grupa ds. streetworkingu – prowadzona przez PFWB
  • Grupa ds. partnerstw lokalnych – prowadzona przez Sieć BARKA

Celem tego działania jest podniesienie skuteczności systemu rozwiązywania i łagodzenia skutków problemu bezdomności poprzez opracowanie  i wdrożenie standardów usług skierowanych do ludzi bezdomnych i zagrożonych bezdomności (tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności), który będzie można włączyć do Gminnych Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ten standard powinien zawierać elementy nowej specjalizacji pracy socjalnej, tj. Streetworker Bezdomności, a także ścieżkę proceduralną aktywizacji osoby bezdomnej od noclegowni do własnego lokalu socjalnego wraz z określeniem ścisłych zasad współpracy samorządu gminnego z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności – to pakiet modelowych usług kierowanych do osób bezdomnych np. standard noclegowni, standard schroniska, pracy socjalnej czy usług aktywizacji zawodowej wdrażanych lokalnie w Partnerstwach Gminnych. Standard ten, to składnik modelu integracji społecznej i zawodowej osób bezdomnych, stosowanego w lokalnych strategiach rozwiązywania i łagodzenia skutków bezdomności.

Sieć Barka jest odpowiedzialna za koordynowanie pracy grupy eksperckiej ds. Partnerstw Lokalnych oraz bierze udział w pracy zespołów ds.: streetworkingu, zdrowia, mieszkalnictwa i pomocy doraźnej, zatrudnienia i edukacji, pracy socjalnej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie partnera projektu: http://www.pfwb.org.pl

Skip to content