Category Archives: Aktualności

Loading
loading..

Forum Deinstytucjonalizacji

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem Forum Deinstytucjonalizacji zwołanego przez Prezydenta RP, które miało miejsce w dniu 26 lutego 2021 r. , jakie znajduje się na stronie

Ogólnopolskiej Federacji na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/aktualno%C5%9Bci/art_20210301_forum_di

Realizujemy projekt Szkoła Animacji Społecznej.

Po ponad 20 latach powróciliśmy do programu sięgającego do tradycji dawnych SASów, z którymi wielu starszych stażem Liderów Barkowych wiąże duży postęp w uświadomieniu sobie ważnych mechanizmów, budowaniu więzi i kształtowaniu Barki.

Dzięki SASom (wspólnym spotkaniom tematycznym i integracyjnym wokół ważnych tematów, które odbywały się na przełomie lat 90-tych i roku 2000), tworzyły się podwaliny pod nowe działania w Barce, rodziło się wiele pięknych postaw, które potem owocowały dalej, gdziekolwiek uczestnicy SASów jeździli i pracowali, dając świadectwo zaangażowania w Polsce i zagranicą.

Na bazie SASów utworzone zostały nowe stowarzyszenia, które wielu z naszych barkowych liderów prowadziło i nadal prowadzi.

Nowy rozdział w historii SASów rozpoczął się na początku września, w Chudobczycach. Przygotowaliśmy program 10-ciu spotkań weekendowych, które będą odbywały się raz w miesiącu w różnych zakątkach Polski.

Mamy szansę zastanowić się nad dalszymi etapami swojego życia, zbudować więzi pomiędzy domami Barki i organizacjami działającymi w Sieci Barka, rozważyć jak jak kształtować następnych Liderów i jak rozwijać Barkę w kolejnych latach.

Są to kwestie szczególnie istotne teraz, po odejściu Tomka Sadowskiego, dla którego konstruowanie następnych etapów rozwoju Barki i jej środowisk było sprawą najwyższej wagi.

Tomek wytyczył kierunek i strategia jest nam wszystkim znana: chodzi właśnie o szeroko pojęty rozwój Barki i nas wszystkich, którzy idziemy tą drogą, ale jest wiele kwestii wymagających dopracowania i pogłębiania…

SASy dają nam właśnie taką możliwość!

INFORMACJE O DZIAŁANIACH:

Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka” oraz Związek Organizacja Sieć Współpracy „BARKA” w ramach Projektu „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji we współpracy z Instytutem Badań Edukacyjnych, testuje model edukacyjny „Szkoła Animacji Społecznej” (SAS), którego celem jest podniesienie poziomu umiejętności podstawowych wśród osób dorosłych.

Uczestnikami projektu SAS jest 60 mieszkańców Domów Wspólnoty znajdujących się w Sieci Barki oraz dwa Schroniska dla osób bezdomnych w województwie wielkopolskim. Projekt realizowany jest od września 2020 r.

Osoba do kontaktu: Maria Sadowska, tel. 530 – 435 – 179, maria.sadowska@barka.org.pl        

Projekt „Szansa – nowe możliwości dla dorosłych” jest finansowany w ramach Osi Priorytetowej IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Foto relacja z jednego ze spotkań.

W załączeniu planowany harmonogram spotkań.

Raport Akademii Streetworkingu nt. świadczenia pomocy osobom w kryzysie bezdomności podczas pandemii

Krajowe Biuro Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta z Wrocławia przesłało do nas raport „Wypracowanie i przetestowanie procedur pracy streetworkerów i świadczenia przez nich pomocy osobom bezdomnym przebywającym  w przestrzeni publicznej w sytuacji kryzysowej, w tym pandemii wirusowej covid-19”. Raport jest wynikiem rozszerzonego badania przeprowadzonego w dniach od 24 kwietnia do 30 września 2020 r., zrealizowanego  w ramach większego, ogólnopolskiego  projektu „Akademia Streetworkingu”, który rozpoczął się w roku 2018 i nadal trwa.

Celem działania było opracowanie i przetestowanie zupełnie nowego modelu pracy z osobami bezdomnymi, pozostającymi w miejscach niemieszkalnych, w czasie pandemii koronawirusa. Raport jest podsumowaniem kilku miesięcy testowania nowych rozwiązań, zawiera w sobie analizę zebranych danych, wnioski płynące z praktycznego zastosowania modelu i wskazówki dotyczące pracy z osobami w kryzysie bezdomności w warunkach epidemiologicznych.

Zapraszamy do lektury.

Życzenia świąteczne

Mijający rok przyniósł trudne wyzwanie dla nas wszystkich – osobiście, dla naszych rodzin i kraju, dla przedsiębiorców i organizacji. Dla Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka – od nazwy której cała nasz Sieć bierze nazwę,  był dodatkowo wyzwaniem, gdyż był to pierwszy rok bez Założyciela  Fundacji  – zmarłego w grudniu 2019 r. – Tomka Sadowskiego.

Wraz z życzeniami dobrych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślnego Nowego Roku, przekazujemy przesłanie Współzałożycielki Barki – Barbary Sadowskiej.

Projekt: Ewelina Poreda

Relacja z konferencji Polityka Społeczna w XXI

Relacja z Konferencji o polityce społecznej w XXI w. – wces

Blisko sto osób, w tym 85 mówców wzięło udział w dniach 17 i 18 grudnia w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” on-line, której współorganizatorami byli: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Koło Naukowe  Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.  Mimo ograniczeń, zaprezentowano wiele aktualnych tematów, z uwzględnieniem najistotniejszej obecnie  sytuacji zdrowotno-społecznej.

Czynny udział wzięliśmy w panelu pt. „Trzeci sektor i samorząd terytorialny”, podczas którego Dagmara Szlandrowicz- animator w projekcie Wielkopolskie Centrum Ekonomii  Solidarnej, zaprezentowała wraz z przedstawicielami Partnerstwa Lokalnego w Rogoźnie, w tym Renatą Tomaszewską – Przewodniczącą Rady Powiatu Obornickiego, rozwój przedsiębiorczości społecznej w gminie Rogoźno. Ponadto, w panelu o inkluzji społecznej, wzięła udział Ewa Sadowska – z Zarządu Fundacji Barka oraz Aneta Kubas z Barki Irlandia, która na co dzień jest asystentką Mirka Zaczyńskiego – lidera Barki  i pracują razem z bezdomnymi na ulicach Dublina.

Tematy poruszane podczas innych paneli to: niepełnosprawność, polityka społeczna w ujęciu międzynarodowym, wykluczenie społeczne, społeczna odpowiedzialność biznesu i uczelni wyższych, demografia i wyzwania starzejącego się społeczeństwa, polityka zdrowotna i rodzinna, między prawem a polityką społeczną, polityka senioralna, innowacje i usługi społeczne, społeczeństwo cyfrowe i e-demokracja, procesy migracyjne w Europie. A na zakończenie miał miejsce panel samorządowy  dot. wyzwań polityki społecznej dla miast i gmin w dobie pandemii z udziałem przedstawicieli zarządów miast , m.in. zastępcy Prezydenta Poznania Jędrzeja Solarskiego.

Wszyscy uczestnicy podkreślali  wartość tegorocznej konferencji, a także wyrażali nadzieję na jej kontynuację.

Program konferencji Polityka społeczna w XXI wieku

Zapraszamy do udziału w  dniach 17 i 18 grudnia w  III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Polityka społeczna w XXI wieku. Spójność w trójwymiarze” on-line, której współorganizatorami są: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Koło Naukowe  Polityki Ekonomicznej i Społecznej, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu oraz  Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka.  Mimo ograniczeń, zaprezentowanych zostanie wiel aktualnych tematów, z uwzględnieniem najistotniejszej obecnie  sytuacji zdrowotno-społecznej.

W załączeniu szczegółowy program. Niektóre panele będa streamowane na Facebooku Koła Naukowego Polityki Ekonomicznej i Społecznej. Do niektórych obowiązuje specjalny link , z którego moga korzystać zarówno mówcy, jak i bierni uczestnicy.

Konferencja Pokonać Bezdomność on line

W imieniu Organizatorów – przekazujemy zaproszenie na konferencję „Pokonać bezdomnośc”.

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności ma przyjemność zaprosić na konferencję online „Pokonać bezdomność”, która odbędzie się 1-4 grudnia. Wszystkie informacje szczegółowe dostępne są pod poniższymi linkami. Prosimy o zgłaszanie się do dnia 27 listopada. O udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.

Informacje o konferencji: https://sites.google.com/view/bezdomnosc-pl/wydarzenia/wyd_20201113_pb2020_konfonline

Rejestracja uczestników: https://meeting15.com/pl/join-event/homelessness/1252

Już od kilku lat Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności zrzeszająca największe polskie organizacje zajmujące się wspieraniem osób w kryzysie bezdomności, ma zaszczyt i przyjemność realizować dla Was projekt „Pokonać bezdomność” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej o tej samej nazwie. Jego celem jest niezmiennie dostarczanie Wam, praktykom pomagania osobom w sytuacji największego wykluczenia, innowacyjnych, skutecznych i sprawdzonych metod wsparcia i przeciwdziałania problemowi bezdomności.

W tym roku mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję przekrojową, poświęconą wielu różnym aspektom rozwiązywania problemu bezdomności. Chcemy zwrócić uwagę na problem dostępu do pomocy osób migrujących, rozwiązania mieszkaniowe w perspektywie czekającej nas deinstytucjonalizacji usług pomocy społecznej ze szczególnym naciskiem na doświadczenia pierwszych projektów realizujących metodę najpierw mieszkanie, wsparcie osób pozostających poza pomocą instytucjonalną, w szczególności w obszarze zdrowia – zarówno psychicznego, jak i fizycznego, problematykę bezdomności młodzieży, zaangażowanie samych osób bezdomnych w pomoc czy wreszcie szersze spojrzenie z perspektywy Unii Europejskiej oraz możliwości finansowania usług w kolejnym okresie programowania funduszy strukturalnych UE. Chcemy również zachęcić Państwa do podpisania się pod Deklaracją w sprawie pryncypiów rozwiązywania problemu bezdomności. Wskazuje ona najistotniejsze obszary problemowe w Polskim systemie rozwiązywania problemu bezdomności i jest drogowskazem na najbliższe lata, zarówno dla władz i instytucji publicznych, jak i dla sektora pozarządowego. Treść deklaracji znajdą Państwo w załączonych materiałach.

Jak co roku liczymy, że dostarczana wiedza i dobre praktyki oraz stworzenie przestrzeni do rzeczowej dyskusji ekspertów, badaczy i praktyków, przełożą się na lepszą jakość pomocy, większą skuteczność w reintegracji osób bezdomnych oraz rozwój lokalnych systemów przeciwdziałania bezdomności i wdrażanie w nich innowacji. Jednocześnie, z uwagi na trwającą epidemię, zmuszeni jesteśmy po raz pierwszy do realizacji konferencji w formule online, liczymy jednak, że nie będzie miało to wpływu na jakość wydarzenia i Państwa zadowolenie z udziału w nim. Jak co roku mamy też nadzieję, że połączy nas wspólne przekonanie o tym, że rozwiązanie problemu bezdomności jest możliwe.

Życzymy udanego i owocnego udziału w konferencji!

Z wyrazami szacunku,

Jakub Wilczek

Ogólnopolska Federacja na rzecz Rozwiązywania Problemu Bezdomności

http://www.facebook.com/ofrpb/

Tel.: (+48) 600 350 002

KIERMASZ ŚWIĘTOMARCIŃSKI POGOTOWIA SPOŁECZNEGO on-line

Pierwszy raz, z powodu aktualnej sytuacji ,  nie odbędą się tradycyjne obchody świętomarcińskie na ul. Święty Marcin w dniu 11 listopada, tak charakterystyczne dla Poznania. Zarówno Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka, jak i Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne – obie organizacje prowadzące miejsca wsparcia dla osób bezdomnych oraz centra integracji społecznej , co roku prowadząc na św. Marcinie stoiska sprzedażowe, zarabiały fundusze na pomoc potrzebującym. W tym roku tak nie będzie. Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne postanowiło więc zaprosić swoich odbiorców na Kiermasz Świętomarciński  on-line. Oto co czytamy  na facebooku Pogotowia:

„Od 15 lat wpisujemy się w tradycję obchodzenia Imienin Ulicy św. Marcin. Zawsze było to dla nas ważne wydarzenie – pół roku wcześniej rozpoczynały się przygotowania do tego dnia. Sztab ludzi szył, malował, dekorował, tworzył dzieła, które mogliśmy sprzedawać w ramach kwesty pod hasłem „Pomóż bliźniemu przetrwać zimę”, a ludzie odwiedzający nasz stragan byli hojni i życzliwi.

11 – go listopada rozpoczynał się dla nas skoro świt rozstawieniem straganu. Od rana czuliśmy atmosferę święta, zabawy, czuliśmy zapach i smak rogali, z niecierpliwością wypatrywaliśmy pierwszych klientów. Bardzo nam zależało na pokazaniu umiejętności i talentów osób znajdujących się w kryzysie bezdomności, ich pasji i możliwości.

Niestety obecna sytuacja bardzo ograniczyła nasze aktywności. Nie przestaliśmy jednak przygotowywać się do tego wyjątkowego i ważnego dnia. Nie wyobrażamy sobie żeby się z Państwem nie spotkać. Dlatego postanowiliśmy stworzyć nasz wirtualny Kiermasz Świętomarciński.

Zapraszamy do obejrzenia naszych produktów, a jeśli się coś spodoba – zachęcamy do zakupu. Codziennie prezentować będziemy nowe przedmioty. Zarobione w ramach kiermaszu środki będą przeznaczone na naszą działalność statutową.

Jak kupować

Prosimy o zamieszczenie informacji o chęci zakupu w komentarzu. Odpowiemy w wiadomości o dostępności produktu i sfinalizujemy transakcję. Za wybrany produkt można zapłacić przelewem na konto 77 1090 1359 0000 0001 3567 0263 z dopiskiem „kiermasz”. Jeśli produkt mamy wysłać pocztą prosimy o doliczenie do wpłaty 10 zł. Drugą opcją jest odebranie produktu w naszym sklepiku Pakamera Społeczna ul. Ostrówek 7 na poznańskiej Śródce – również po uiszczeniu wpłaty na nasze konto, z tym że tutaj nie ponoszą Państwo kosztów przesyłki.”

Bieżące informacje na fb wydarzenia.

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

https://www.facebook.com/Kiermasz-%C5%9Awi%C4%99tomarci%C5%84ski-Pogotowia-Spo%C5%82ecznego-online-107001287843874/

Pakiet wsparcia dla poznańskich ngo w dobie pandemii

Miasto Poznań rozwija pakiet wsparcia dla organizacji pozarządowych: przeznacza 200 tys. zł na to, by mogły one łatwiej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Poznańskie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o mikrodotacje w wysokości maksymalnie 2,5 tys. zł. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup niezbędnych środków i materiałów ochronnych lub kupno sprzętu czy usług potrzebnych do pracy zdalnej. Wsparcie może też być dofinansowaniem do opracowania materiałów i projektów autorskich, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu pracy zdalnej lub udostępniane oraz realizowane online – np. broszur, pakietów profilaktycznych, prozdrowotnych, kursów, wykładów, webinariów, szkoleń.

Nabór już ruszył – całość procedury odbywać się będzie za pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Składane wnioski muszą spełniać kilka warunków. Wysokość wsparcia nie może przekraczać 2,5 tys. zł, a przeznaczone do dofinansowania przedsięwzięcia muszą być realizowane zgodnie z celami statutowymi organizacji lub zadaniami zleconymi przez Miasto Poznań. Projekty powinny uwzględniać m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

informacje: https://www.poznan.pl/mim/info/news/pomoc-w-pandemii-dla-organizacji-pozarzadowych,154519.html

Walne zebranie Sieci Barka

Zarząd Związku Organizacji Sieć Wspólpracy Barka zaprasza na

Walne Zebranie Sieci Barka

w środę, 19 sierpnia 2020 r., w auli Jana Pawła II, budynek B, I piętro

ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

o godz. 15.00 w pierwszym terminie oraz o godz. 15.30 w drugim terminie.

 Program

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019. 
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 7. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
 8. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Sieci Barka za rok 2019.
 9. Skreślenie z listy członków nieaktywnych organizacji.
 10. Omówienie projektu Szansa – Szkoła Animacji Społecznej.
 11. Aktualności, uwagi, wnioski, podsumowania.
 12. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie. Do zobaczenia!

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background