Author Archives: Redaktor

Loading
loading..

Pakiet wsparcia dla poznańskich ngo w dobie pandemii

Miasto Poznań rozwija pakiet wsparcia dla organizacji pozarządowych: przeznacza 200 tys. zł na to, by mogły one łatwiej walczyć z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Poznańskie organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o mikrodotacje w wysokości maksymalnie 2,5 tys. zł. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na zakup niezbędnych środków i materiałów ochronnych lub kupno sprzętu czy usług potrzebnych do pracy zdalnej. Wsparcie może też być dofinansowaniem do opracowania materiałów i projektów autorskich, które będą wykorzystywane przy wykonywaniu pracy zdalnej lub udostępniane oraz realizowane online – np. broszur, pakietów profilaktycznych, prozdrowotnych, kursów, wykładów, webinariów, szkoleń.

Nabór już ruszył – całość procedury odbywać się będzie za pomocą platformy obsługi dotacji www.witkac.pl.

Składane wnioski muszą spełniać kilka warunków. Wysokość wsparcia nie może przekraczać 2,5 tys. zł, a przeznaczone do dofinansowania przedsięwzięcia muszą być realizowane zgodnie z celami statutowymi organizacji lub zadaniami zleconymi przez Miasto Poznań. Projekty powinny uwzględniać m.in. zadania o charakterze lokalnym lub regionalnym.

informacje: https://www.poznan.pl/mim/info/news/pomoc-w-pandemii-dla-organizacji-pozarzadowych,154519.html

Walne zebranie Sieci Barka

Zarząd Związku Organizacji Sieć Wspólpracy Barka zaprasza na

Walne Zebranie Sieci Barka

w środę, 19 sierpnia 2020 r., w auli Jana Pawła II, budynek B, I piętro

ul. Św. Wincentego 6/9, Poznań

o godz. 15.00 w pierwszym terminie oraz o godz. 15.30 w drugim terminie.

 Program

 1. Powitanie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania i protokolanta.
 5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego za rok 2019. 
 6. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 7. Przyjęcie uchwał o zatwierdzeniu sprawozdań.
 8. Przyjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi Sieci Barka za rok 2019.
 9. Skreślenie z listy członków nieaktywnych organizacji.
 10. Omówienie projektu Szansa – Szkoła Animacji Społecznej.
 11. Aktualności, uwagi, wnioski, podsumowania.
 12. Zakończenie zebrania.

Prosimy o niezawodne przybycie. Do zobaczenia!

Zmarł Zbigniew Kudrzyn

Ze smutkiem zawiadamiamy, że zmarł Zbigniew Kudrzyn, wieloletni instruktor  Centrum Integracji Społecznej w Częstochowie, prowadzonego przez Fundację Integracji Społecznej  Feniks – organizację członkowską Sieci Barka.

Pogrzeb odbędzie się w piątek, 17 lipca br. o godz. 15, w kościele parafialnym p.w. św. Jakuba w Częstochowie.

Małżonce – Pani Urszuli Sprącel-Kudrzyn, Prezesce Fundacji Feniks i Wiceprezesce Sieci Barka, składamy  wyrazy serdecznego współczucia.

Fot. z profilu na Facebooku

Spotkanie Wspólnot Barkowych

W sobotę 11 lipca 2020 roku w Chudobczycach spotkali się przedstawiciele Wspólnot Barkowych. Minęło 6 miesięcy od pogrzebu współzałożyciela Fundacji Barka Tomasza Sadowskiego. Przybyli obejrzeli ostatni film z udziałem szefa Barki, zrelizowany w pierwszej połowie 2019 roku, tuż przed 30-lecem Fundacji Barka pt. Według Tomasza. Zgromadzeni przedstawili aktualne działania swoich Wspólnot. Uczczono 20-lecie ślubu Zbyszka i Kasi Ścianów ze Wspólnoty w Marszewie. Na zakończenie odbył się piknik i ognisko.

Konkurs Znak Jakości ES – przedłużony termin

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w Konkursie o przyznanie certyfikatu

Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020.

Ze względu na sytuację z covid-19 , Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedłuża termin składania wniosków w Konkursie o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 do dnia 31 lipca 2020 roku.

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 ma na celu wyróżnienie tych podmiotów, które z powodzeniem łączą działalność ekonomiczną ze społecznym zaangażowaniem. Przyznane certyfikaty przyczynią się do budowy marki konkretnych podmiotów oraz całego sektora ekonomii społecznej. W jednej z kategorii zostaną także wybrane samorządy, które w sposób wyróżniający się wspierają ekonomię społeczną oraz propagują idee spójności i solidarności społecznej. Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2020 organizowany jest w ramach projektu pn. System certyfikacji znakami jakości dla podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego, współfinansowanego ze środków unijnych, realizowanego w partnerstwie przez: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – lider oraz partnerzy Bank Gospodarstwa Krajowej oraz Europejski Dom Spotkań – Fundację Nowy Staw.

więcej informacji: https://www.znakjakosci.mrpips.gov.pl/

IV Ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej

W tym roku odbędzie się  już czwarta edycja Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej, jednak tym razem w wersji on-line.

W imieniu organizatorów , zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym cyklu debat dotyczących regulacji prawnej w obszarze ekonomii społecznej i solidarnej. Debaty będą miały formę wideokonferencji i odbędą się w czterech termiach:

• 9 czerwca – Polski model ekonomii społecznej i solidarnej – przedsiębiorczość społeczna jako narzędzie aktywnej polityki społecznej,

• 16 czerwca – Przedsiębiorstwo społeczne – szansa na reintegrację i świadczenie usług społecznych w środowisku lokalnym,

• 23 czerwca – Ekonomia społeczna i solidarna i usługi społeczne – w kierunku synergii?,

• 7 lipca – Fundusz Przedsiębiorczości Społecznej i wyzwania koordynacyjne na poziomie krajowym i regionalnym.

Debaty odbędą się w ramach IV Ogólnopolskiego Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Forum organizowane będzie w ramach partnerskiej współpracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Uniwersytetu Warszawskiego, Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu w projekcie pn. „System partycypacyjnego zarządzania sferą ekonomii społecznej” (Działanie 2.9 PO WER).

Ilość miejsc ograniczona, należy więc wybrać najbardziej interesującą debatę i zgłosić się jak najprędzej. W przypadku wyczerpania technicznych możliwości udziału w którymś ze spotkań, o udziale będzie decydowała kolejność zgłoszeń, a osobom, które nie zakwalifikują się do udziału w wybranym terminie, zostanie zaproponowany kolejny dostępny termin.

Należy wysłać zgłoszenie  na adres skrzynki poczty elektronicznej debaty.des@mrpips.gov.pl. Przy zgłoszeniu należy podać imię, nazwisko, nazwę reprezentowanego podmiotu/instytucji, adres e-mail i telefon kontaktowy.

Szczegółowe informacje dot. cyklu debat i rekrutacji znajdują się na stronie internetowej Departamentu Ekonomii Społecznej i Solidarnej: https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/

Szkolenie – Efektywne NGO i Izby Gospodarcze

Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” zaprasza do udziału w bezpłatnym szkolenie online dla pracowników, członków i wolontariuszy organizacji pozarządowych oraz izb gospodarczych z cyklu „Efektywne NGO i Izby Gospodarcze”, które odbędzie się w dniach 15-17 czerwca 2020 r.
Podczas szkolenia będzie można zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu:
konsultacji publicznych,
pisania opinii i stanowisk,
pakietu ustaw „Konstytucja Biznesu”,
ustawy RODO,
prawa gospodarczego,
ekonomii z elementami polityki przemysłowej,
prawa pracy,
ekonomii przedsiębiorstwa,
analizy finansowej.
Celem szkolenia jest podniesienie wśród jego uczestników umiejętności eksperckich niezbędnych do udziału w procesie legislacyjnym, tak aby mieli oni realny wpływ na zmiany zachodzące w polskim prawie.
Organizatorzy szkolenia: Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
TERMIN SZKOLENIA: 15-17 czerwca 2020 r. Zgłoszenia on-line.
Szczegółowe informacje w załączeniu, na Facebooku , pod telefonem: 22 630 98 02 oraz pod tym linkiem:
http://wces.eu/2020/05/29/szkolenie-efektywne-ngo-i-izby-gospodarcze/

Raport o sytuacji NGO

Zapraszamy do przeczytania Raportu „Organizacje pozarządowe wobec pandemii” Stowarzyszenia Klon/Jawor. Znajdziemy tu opinie ekspertów na temat wpływu pandemii koronowirusa na sytuację organizacji pozarządowych w Polsce, a także przewidywania dot. przyszłości tego sektora.

Raport dostępny jest pod tym adresem http://wces.eu/2020/05/21/raport-o-sytuacji-ngo/

https://publicystyka.ngo.pl/pod-lupa-sektor-w-koronie-raport-organizacje-pozarzadowe-wobec-pandemii-stowarzyszenia-klon-jawor?fbclid=IwAR0zisAfYllkBels7fddMLMJtueU4-8t_7stkqYic45HkdX8AFYurwNWtKA

Pożyczka płynnościowa dla wielkopolskich firm

Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z inicjatywy Samorządu Województwa Wielkopolskiego uruchomiła nowy instrument – Pożyczkę Płynnościową dla mikro, małych i średnich firm z Wielkopolski negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.

Z pożyczki można sfinansować koszty bieżącej działalności i kapitał obrotowy. Oprocentowanie pożyczki wynosi od 0%. Okres spłaty 72 miesiące. Karencja do 12 miesięcy. Kwota pożyczki do 300.000,00 zł. Do 100.000,00 zł pod weksel.

Już teraz przeznaczono na ten instrument 30 mln zł.

Pytania o o Pożyczkę Płynnościową można kierować do:

e-mail: fundusz@warp.org.pl 

tel.: 61 65 06 333 lub 61 65 06 366  lub 61 65 06 363 lub 61 65 06 362

Wnioski wraz z załącznikami, prosimy wysyłać na adres e-mail: wniosek-pp@warp.org.pl

Pożyczka płynnościowa dla PES

Pożyczka płynnościowa – dla kogo?

Nowy instrument wsparcia w postaci pożyczek płynnościowych to wspólna inicjatywa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Banku Gospodarstwa Krajowego. Jest dedykowany dla podmiotów ekonomii społecznej czyli organizacji, nienastawionych na zysk, a prowadzących działalność w celach społecznych. Są to np. centra oraz kluby integracji społecznej, spółdzielnie pracy, inwalidów i socjalne, czy zakłady aktywności zawodowej. Pożyczkę uzyskać mogą podmioty ekonomii społecznej:

istniejące co najmniej 12 miesięcy i posiadające co najmniej jeden zamknięty rok obrotowy,

wyłącznie mikro, małe i średnie,

prowadzące działalność gospodarczą lub odpłatną działalność statutową,

posiadające zdolność do spłaty zaciągniętej pożyczki wraz z odsetkami.

Przeznaczenie środków

Przyznane środki z pożyczki, można przeznaczyć na: bieżące zobowiązania, wynagrodzenia dla  pracowników (w tym także składowe należne ZUS i US), pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury oraz kosztów administracyjnych, takich jak np. opłacanie czynszu. Ponadto podmioty ekonomii społecznej będą mogły zakupić półprodukty oraz drobne wyposażenie.

Główne parametry pożyczki

maksymalna wysokość pożyczki: 25% wartości rocznego obrotu i nie więcej niż 100 tys. zł,

niskie oprocentowanie – 0,1 proc. w skali roku,

maksymalny okres spłaty: 48 miesięcy,

karencja w spłacie: 6-12 miesięcy,

łatwe zabezpieczenie – np. weksel in blanco.

Ważne dla PESów

Istotny dla zainteresowanych pożyczką podmiotów ekonomii społecznej jest brak prowizji i opłat oraz możliwość spłaty pożyczki w ratach kwartalnych zamiast miesięcznych (w uzasadnionych przypadkach). Ponadto pożyczki płynnościowe można łączyć z innymi rozwiązaniami oferowanymi firmom w rządowej tarczy antykryzysowej. Do pozostałych udogodnień należą: możliwe dwumiesięczne wakacje kredytowe oraz brak wymogu wkładu własnego.

Aktualnie pożyczek płynnościowych dla podmiotów ekonomii społecznej udzielają m. in.: Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A., Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach, Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka, Lubelska Fundacja Rozwoju i Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości. Trzech ostatnich pośredników finansowych z powodu ogromnego zainteresowania pożyczką płynnościową, chwilowo zawiesiło przyjmowanie wniosków. BGK na bieżąco nawiązuje współpracę z kolejnymi instytucjami pośredniczącymi w udzielaniu pożyczek podmiotom ekonomii społecznej. Ich listę na bieżąco można śledzić na stronie Banku.

https://www.gov.pl/web/rodzina/wiekszy-budzet-na-wsparcie-podmiotow-ekonomii-spolecznej

Wykaz pozostałych instrumentów wsparcia podmiotów ekonomii społecznej znajduje się m.in. na stronie https://www.ekonomiaspoleczna.gov.pl/ oraz na profilu Facebookowym: https://www.facebook.com/DepartamentEkonomiiSpolecznejiSolidarnej

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background