Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne

Loading
loading..

Historia

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne wyrasta z tradycji Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, której założyciele pragnęli stworzyć środowiska, struktury społeczne, w których „zapomniani oraz niechciani” członkowie społeczeństwa polskiego mieliby szansę rozwoju osobistego i społecznego. Ta misja „Barki” zaowocowała utworzeniem alternatywnego systemu pomocy, który skupia ludzi z grup zaniedbanych społecznie, umożliwiając im odbudowanie własnej tożsamości, szeroko pojęte kształcenie i odnalezienie się w nowej rzeczywistości społeczno – ekonomicznej poprzez funkcjonowanie we wspólnotach. Pogotowie Społeczne „Barki” powstało w 2000 roku, jako jeden z programów Fundacji, którego misją było udzielanie wszelkiego rodzaju pomocy osobom potrzebującym jak również organizowanie życia we wspólnotach.
W 2004 roku osoby zaangażowane w działalność Pogotowia Społecznego założyły Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne, które kontynuuje proces pomocy osobom potrzebującym poprzez tworzenie wspólnot i grup samopomocowych.

Misja Stowarzyszenia

 • Misją Stowarzyszenia jest budowanie wspólnot dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie, których celem jest tworzenie możliwości rozwoju osobistego i społecznego osób, oraz:
 • tworzenie lokalnej sieci wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizowanie środowisk i osób marginalizowanych (inicjowanie lokalnych grup samopomocowych, także stowarzyszeń),
 • rozwijanie bazy mieszkaniowej dla osób wykluczonych społecznie (domy wspólnoty, mieszkania readaptacyjne, mieszkania socjalne),
 • organizowanie form pomocy doraźnej, edukacyjnej oraz samopomocowej dla osób wykluczonych społecznie,
 • wspieranie inicjatyw mających na celu powstanie różnych form edukacji, zatrudnienia i przedsiębiorczości (ścisła współpraca z organizacjami prowadzącymi taką działalność),
 • współpraca z administracją rządową i samorządowa oraz organizacjami działającymi w polu pomocy społecznej, przede wszystkim organizacjami samopomocowymi w kraju i zagranicą,
 • uczestniczenie w tworzeniu diagnoz skali problemów społecznych,
 • współdziałanie na rzecz realizacji programów zainicjowanych przez Fundację „Barka”.

Cele Stowarzyszenia

 • tworzenie i prowadzenie wraz z osobami wykluczonymi społecznie domów Wspólnot, hoteli, mieszkań readaptacyjnych,
 • tworzenie i prowadzanie ośrodków interwencyjno – poradniczych,
 • organizowanie wsparcia samopomocowego, materialnego, edukacyjnego, duchowego,
 • pośrednictwo w poszukiwaniu miejsc pracy,
 • współpracowanie z placówkami prowadzącymi edukację , przedsiębiorczość oraz budownictwo socjalne dla osób wykluczonych społecznie,
 • integrowanie środowisk lokalnych w celu zwiększenia efektywności pomocy dla osób znajdujących się trudnej sytuacji życiowej,
 • podejmowanie działań służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 • uczestniczenie w Związkach organizacji działających w zakresie wykluczenia społecznego.

Kontakt

Stowarzyszenie Pogotowie Społeczne
Adres statutowy:
ul. Bydgoska 6/7, 61-123 Poznań

Siedziba Stowarzyszenia:
PL 61-304 Poznań
ul. Borówki 4
Tel. +48 61 8705772
WEB: www.pogotowiespoleczne.org.pl
Email: biuro@pogotowiespoleczne.org.pl


Dane organizacyjne

Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background