Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość”

Loading
loading..

Misja

Reintegracja osób wykluczonych i zagrożonych tym wykluczeniem.

Prowadzone działania

Udział w realizacji programu ”Ekonomia Społeczna w Praktyce”. Budowa partnerstwa lokalnego w gminie Lwówek pow. Nowy Tomyśl mającego działać na rzecz mieszkańców Ziemi Lwóweckiej. Działamy na rzecz osób bezrobotnych, utworzyliśmy Spółdzielnię Socjalną, prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie możliwości uzyskania zatrudnienia, współpracujemy MGOPS – Lwówek, PCPR – Nowy Tomyśl, Urząd Miasta i Gminy – Lwówek, organizacjami pozarządowymi działającymi na tym samym terenie.

Obszary działań

 • Działalność charytatywna
 • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie ich szans
 • Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
 • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
 • Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
 • Pomoc w samozatrudnieniu, wspieranie przedsiębiorczości: odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
 • Zatrudnianie, oferowanie miejsc pracy osobom bezrobotnym : odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
 • Pośrednictwo pracy, organizowanie zatrudnienia, ułatwianie dostępu do ofert pracy: odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
 • Doradztwo zawodowe, poradnictwo – odbiorcy: osoby niepracujące niepełnosprawne, osoby niepracujące,
 • Szkolenia, podnoszenie kwalifikacji – odbiorcy: osoby niepracujące, osoby niepracujące niepełnosprawne,
 • Reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych – odbiorcy: osoby niepracujące,
 • Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie
 • Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego
 • Prowadzone placówki dla bezrobotnych: Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej


Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy i Integracji Bezrobotnych „Lepsza Przyszłość”
PL 64-310 Władysławowo
Władysławowo 68
Tel.: +48 61 4417196


Dane organizacyjne

 

Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background