Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka

Loading
loading..

siw

Historia

W 1995 roku Wojewoda Poznański Włodzimierz Łęcki zaproponował Fundacji ,,Barka” przejęcie dwóch bloków mieszkalnych, położonych w małej popegeerowskiej wsi Chudobczyce. Przemiany społeczno-polityczne w Polsce na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych spowodowały, że bloki, budowane od 1983 roku, stały od kilku lat w stanie surowym zamkniętym wraz z niedokończoną infrastrukturą. Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa-ówczesny zarządca majątku popegeerowskiego przekazała je Fundacji za symboliczną kwotę 10 tys. zł. wydzierżawione na okres 20 lat. W 1999 roku od Agencji Własności Rolnej Skarbu. Oprócz ziemi fundacja przejęła także, od AWRSP, zabudowania po byłym Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Było to niezwykłe wyzwanie, przekraczające nie tylko możliwości finansowe i organizacyjne Fundacji, ale także ówczesne rozwiązania prawne, dlatego typu przedsięwzięć. Chudobczyce były swoistą spółdzielnią socjalną bez ram prawnych. Obecnie funkcjonuje struktura ekonomii społecznej wraz z ej podmiotami takimi jak spółdzielnia socjalna.

Cele Stowarzyszenia

Celem nadrzędnym Stowarzyszenia jest, szeroko pojęta działalność prowadząca do integracji i reintegracji ze społeczeństwem osób wykluczonych w warunkach gospodarki rynkowej: Niesienie pomocy osobom i rodzinom długotrwale bezrobotnym, bezdomnym, zagrożonych wykluczeniem społecznym, Aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, bezdomnych, uzależnionych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, Samokształcenie indywidualne a także grupowe w zakresie norm moralno-etycznych. Animowanie społeczności lokalnej wokół problemów wykluczenia społecznego, bezdomności w tym również długotrwałego bezrobocia, upowszechnianie działań wspomagających rozwój animacji społeczeństwa obywatelskiego, działanie na rzecz rozwoju kultury, ochrony dóbr kultury i tradycji. Uzupełnianie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Wdrażanie i kreowanie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Aktywny udział w tworzeniu tradycyjnych, a przede wszystkim nowych form zatrudnienia, oraz nowych podmiotów gospodarczych takich jak na przykład spółdzielni socjalnych, przedsiębiorstw i przedsięwzięć wspieranych, innych przedsiębiorstw społecznych w tzn. „trzecim sektorze”.

Realizacja celów poprzez

  • Pozyskiwanie funduszy do realizacji celów statutowych.
  • Gromadzenie i upowszechnienie informacji z zakresu problemów wykluczenia społecznego, bezdomności, przeciwdziałania bezrobociu.
  • Współpracę z organizacjami o podobnych celach.
  • Współpracę z władzami samorządowymi.
  • Współpracę ze społecznością lokalną.
  • Organizowanie wypoczynku i zajęć rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
  • Udostępnianie bazy jaką dysponuje Stowarzyszenie, w szerokim zakresie.
  • Organizowanie szkoleń z zakresu animacji społecznej i obywatelskiej w tym udostępnianie zasobów informacyjnych najsłabszym kręgom społecznym.
  • Organizowanie imprez o charakterze kulturalno-rozrywkowym i sportowym.
  • Podejmowanie wielorakich czynności zmierzających do realizacji celów statusowych.

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka w Chudobczycach prowadzi Dom Wspólnoty Barka, w którym przebywa obecnie 70 osób. Istotę zadania stanowi wsparcie osób bezdomnych mieszkających we wspólnocie hostelowej w ich reintegracji społeczno – zawodowej poprzez działania osłonowe i profilaktyczne. Działania osłonowe polegają na zapewnieniu osobom godnych warunków życia poprzez włączenie ich we Wspólnotę hostelową i zapewnienie całodobowego wsparcia w postaci schronienia, odzieży, środków czystości, wyżywienia, lekarstw. W ramach działań osłonowych osobom bezdomnym udzielane będzie tez wsparcie w postaci pomocy w wyrobieniu niezbędnych dokumentów, pozyskania świadczeń opieki społecznej, pomoc prawna, podjęcie prób nawiązania kontaktu z rodziną a w konsekwencji prób powrotu do rodziny. Działania aktywizacyjne polegają na wspieraniu aktywności osób będących członkami wspólnoty w ich działaniach na rzecz wychodzenia z bezdomności.


Kontakt

Stowarzyszenie Integracyjne Wspólnoty Barka
PL 64-423 Lubosz
Chudobczyce 27
Tel: +48 61 2935004
Fax: +48 61 8811680
WEB: www.siwbarka.org.pl
Email: siwbarka@interia.pl


Dane organizacyjne

Mapa dojazdu


Sprawozdania

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka w Chudobczycach za rok 2011
Sprawozdanie merytoryczne z działalności Stowarzyszenia Integracyjnego Wspólnoty Barka w Chudobczycach za rok 2010
Sprawozdanie z realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej za 2009 rok
Sprawozdanie z realizacji zadania pomocy społecznej za 2008 rok
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2007 rok
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2006 rok
Sprawozdanie merytoryczne Stowarzyszenia za 2005 rok
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background