Pierwsze spotkanie w Gminie Lwówek

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Lwówek

14 stycznia, 2015
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęła ekspert prowadząca, Pani Wiesława Cieślik, witając uczestników i przedstawiając założenia projektu „Obywatelska Wielkopolska”. Następnie przedstawiła Model Współpracy i rozpoczęła dyskusję z uczestnikami.

Omówiono, m.in.:

 1. Możliwości realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych (Powierzanie realizacji zadania publicznego, Określenie standardów Standardy realizacji zadań/usług przekazywanych do realizacji organizacjom na zasadzie powierzenia, możliwość zawierania umów wieloletnich, możliwości wsparcia organizacji o przy realizacji zadania)
 2. Możliwość utworzenia procedury oceny efektywności i równej dostępności realizowanych zadań przez jednostki organizacyjne samorządu i orga­nizacje pozarządowe oraz możliwość składania ofert wspólnych organizacji pozarządowych na realizację zadania
 3. Wskazano na skład komisji, który mógłby być międzysektorowy i angażować róznych ludzi z rożnych organizacji
 4. Podkreślono, że organizacje mogłyby dysponować katalogiem kosztów niekwalifikowanych i kwalifikowanych.
 5. Ustalono sposób informowania o wynikach konkursu: na stronie www/BIP/tablica z wynikami wraz z informacją o wysokości dofinansowania poszczególnych zadań.
 6. Zwrócono o możliwościach korzystania prze organizacje ze współpracy niefinansowej dla której warto mieć opracowane jawne procedur obejmujące:
 • udostępnianie rzeczowych i kadrowych zasobów samorządu,
 • udostępnianie infrastruktury promocyjnej samorządu,
 • korzystanie z sieci kontaktów samorządu (w mediach, we własnych jednostkach organizacyjnych samorządu, w innych samorządach),
 • obejmowania patronatami realizacje zadań publicznych,
 • udzielanie przez samorząd wsparcia merytorycznego (informacja, doradztwo, szkolenia) realizatorom zadań i usług publicznych,
 1. Tworzenie partnerstw projektowych samorząd organizacje pozarządowe, dla których warto utworzyć procedury realizacji inicjatywy lokalnej:

Grupa miała zastanowić się;

 • Czy w samorządzie istnieje procedura zawierania partnerstw w celu realizacji zadań publicznych i jest zawarta w programie współpracy?
 • Czy istnieją ogólnodostępne reguły realizacji zadań w trybie inicjatywy lokalnej?
 • Czy jest opracowana procedura informowania o partnerstwach projektowych, uwzględniająca praktyczne zastosowanie zasady równości szans przy zawieraniu i funkcjonowaniu partnerstw?
 • Jakiego rodzaju udziela wsparcia instytucjonalne: czy istnieją jawne procedury udostępnianie lokali samorządowych; jawne procedury korzystanie z infrastruktury samorządu terytorialnego i jego jednostek;
 • tworzenie map aktywności społecznej;
 • jaka i czy jest procedura świadczenia usług doradczych i szkoleniowych dla organizacji i inicjatyw obywatelskich.
 • Czy jest wsparcie informacyjno-promocyjne: (program wspierania wolontariatu i aktywności obywatelskiej, organizacja regularnych spotkań informacyjnych dla organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich; program wspierania współpracy organizacji pozarządowych i inicjatyw obywatelskich ze środowiskiem biznesu;
 1. Omówiono zasady tworzenia dobrego programu współpracy , wskazano na cele, zasady, zakres przedmiotowy programu, zasady wymiany informacji, zasady monitorowania , ewaluacji realizacji programu, itp.

 

Ustalenia:

Ustalono termin następnego spotkania na 11.02.2014 na godzinę 10.00 w Zgierzynce. Zakres następnego spotkania czyli omówienie obowiązującego programu współpracy i skonfrontowanie go z założeniami z modelu współpracy jednostek samorządowych z organizacjami pozarządowymi.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background