Partnerzy

Loading
loading..

Projekt jest realizowany przez partnerstwo, którego członkami są: Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka, Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych.

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka

W wyniku usamodzielnienia się programów fundacji „Barka”, powołanych zostało kilkanaście stowarzyszeń  i kilka fundacji. Powstała koncepcja kontynuacji współpracy w ramach związku stowarzyszeń i fundacji. W dniu 10 lutego 2004 odbyło się w szkole Barki przy ul. Świętego Wincentego 6/9 w Poznaniu spotkanie 14 organizacji pozarządowych, którego celem było określenie obszarów współpracy. W wyniku wspólnego porozumienia określono zakres działań dotyczący integracji, edukacji, przedsiębiorczości i dostępnego budownictwa.  Powstała Sieć Barki, w skład której weszły organizacje wywodzące się z „Barki” i inne organizacje, które dzieliły wspólną wizję i misję. W następnym etapie do związku przystąpiły też spółdzielnie socjalne.

Celem Sieci jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w niej organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych. Swój cel Sieć realizuje poprzez:

 • zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń,
 • konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z zakresem działania członków Sieci,
 • wypracowanie i upowszechnienie standardów współdziałania,
 • organizowanie działalności szkoleniowej,
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie programów na rzecz aktywności obywatelskiej
 • tworzenie i realizacja wspólnych programów na rzecz rozwoju społecznego.

Więcej informacji: http://www.siecbarka.pl

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Więcej informacji: http://www.umww.pl


Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (wrk zop)
jest dobrowolnym związkiem organizacji pozarządowych, który został utworzony w 1990 roku z inicjatywy 40 organizacji działających na polu pomocy społecznej w Wielkopolsce. Dziś jest największym i jedynym ogólnopozarządowym związkiem w Wielkopolsce.

Od lat działa na rzecz:

 • wzmocnienia trzeciego sektora,
 • inicjowania i pomocy w uruchomieniu nowych społecznych inicjatyw,
 • animowania wolontariatu,
 • rozwoju współpracy między i wewnątrz-sektorowej,
 • wzmocnienia postaw obywatelskich,
 • współpracy międzynarodowej i wymiany doświadczeń związanych z funkcjonowaniem trzeciego sektora.

W swoim działaniu kieruje się:

 • wzajemnym wsparciem,
 • partnerstwem,
 • otwartą komunikacją,
 • zaufaniem.

Więcej informacji: http://www.wrk.org.pl

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background