Misja i cele

Loading
loading..

Celem Związku jest wspieranie i reprezentowanie zrzeszonych w nim organizacji pozarządowych działających na rzecz integracji zawodowej i społecznej, w szczególności w sprawach dotyczących rozwoju organizacji obywatelskich a zwłaszcza samopomocowych. Cel ten Związek będzie realizował poprzez wypełnianie zadań w ramach swoich funkcji, wewnętrznej i zewnętrznej.

 1. W ramach funkcji wewnętrznej do zadań związku należy:
  • zorganizowanie sprawnego systemu obiegu informacji i wymiany doświadczeń,
  • konsultowanie rozwiązań prawnych i organizacyjnych związanych z zakresem działania członków Związku,
  • wypracowanie i upowszechnianie standardów współdziałania,
  • organizowanie działalności szkoleniowej,
  • prowadzenie działalności wydawniczej,
  • prowadzenie programów na rzecz aktywności obywatelskiej
  • tworzenie i realizacja wspólnych programów na rzecz rozwoju społecznego.
 2. W ramach funkcji zewnętrznej do zadań Związku należy:
  • reprezentowanie członków Związku wobec sektora publicznego i innych środowisk
  • inicjowanie oraz konsultacje aktów prawnych dotyczących zakresu działania członków Związku,
  • podejmowanie uzasadnionych interwencji w sprawach zgłaszanych przez zrzeszone organizacje, równie* z wykorzystaniem mediów,
  • prowadzenie promocji istoty działalności organizacji zrzeszonych w Związku.

Dla osiągnięcia swego celu Związek podejmie wszelkie dostępne i zgodne z prawem i zasadami współżycia społecznego działania, kierując się następującymi zasadami:

  • Przejrzystości
  • Respektowania suwerenności członków,
  • Dbałości o integralność działań w ramach Związku,
  • Niekomercyjności
  • Apolitycznosci oraz otwartosci swiatopogladowej

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background