Drugie spotkanie w Gminie Śrem

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Śrem

19 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęło się od zaprezentowania przez prowadzącą, Alicję Zając, II i III płaszczyzny współpracy (zgodnie z Modelem). W dalszym ciągu wywiązała się dyskusja z uczestnikami spotkania. W Śremie organizacje wykonują zadania publiczne, muszą spełnić warunek np. oszczędności, efektywności, atrakcyjności, jak największej liczby odbiorców, jednak są to kryteria, nie ma w tym zakresie określonych standardów. Bywa, że dana organizacja nie otrzymuje wsparcia ponieważ nie spełnia określonych warunków, bywa także, że otrzymuje odmowę z powodu braku środków. W sytuacji gdy pozostają środki, zostaje ogłoszony drugi konkurs. W zakresie realizacji zadań publicznych są jawne, spisane zasady precyzujące warunki przystąpienia. Urząd zleca realizację zadań publicznych najwyżej na 2 lata np. usługi opiekuńcze. Nie brano nigdy pod uwagę możliwości zawierania umów wieloletnich.

Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, nie ma spisanych zasad wynajmu, taki wynajem jest tylko uregulowany w odniesieniu do hal sportowych.

Organizacje otrzymują wsparcie merytoryczne ze strony Urzędu oraz OPS. Promują swoje działania za pośrednictwem stron internetowych Urzędu lub własnych. JST udziela organizacjom także patronatu, jeśli jest taka potrzeba.

Brak reguł realizacji Inicjatywy Lokalnej, mieszkańcy podejmowali pewne działania o tym charakterze, ale są one nieliczne, nie występują powszechnie w życiu wspólnoty lokalnej. Nie powołano nigdy zespołu, rady, która reprezentowałaby wszystkie organizacje. Dostrzega się potrzebę istnienia pewnego centrum, które wspierałoby merytorycznie NGO, usprawniało komunikację i zapewniało reprezentację tego sektora we współpracy z JST. W gminie nie zawierano nigdy partnerstw projektowych, nie realizowano wspólnie działań, lokalne podmioty nie posiadają wiedzy nt. partnerstw lokalnych.

Planowane są zmiany we wsparciu pozafinansowym dla organizacji, są w trakcie omawiania, do kwietnia 2015 r, powinny być przygotowane.

Ustalenia:

  • Podjęcie inicjatywy powołania zespołu, rady, centrum – przedstawiciela NGO reprezentującego ten sektor we współpracy z JST.
  • Wprowadzenie standardów w sferze realizacji zadań publicznych przez NGO.
  • Rozważenie możliwości zlecania zadań publicznych na okres kilku lat. Podjęcie rozmów ze skarbnikiem gminy.
  • Określenie w programie współpracy zadań, realizowanych w partnerstwie.
  • Określenie w programie współpracy zadań, rodzajów wsparcia pozafinansowego.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background