Drugie spotkanie w Gminie Rydzyna

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Rydzyna

5 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Prowadząca, Alicja Zając, po zaprezentowaniu II i III płaszczyzny współpracy (zgodnie z Modelem) rozpoczęła dyskusję z uczestnikami spotkania, w trakcie której zdiagnozowano sytuacje w gminie w poszczególnych płaszczyznach:

W zakresie płaszczyzny II:

 1. W gminie nie ogłasza się konkursów ofert na realizację zadań. W sposób umowny pewne zadania głównie z dziedziny sportu, pomocy społecznej oraz zajęć z dziećmi są realizowane (UKS-y, 2 organizacje) w bezpośrednim uzgodnieniu z władzami. Rachunki są wystawiane na UMiG, przedkładane w Urzędzie, celem realizacji. Przyjęty model realizacji zadań nie angażuje wszystkich organizacji, nie daje równego dostępu.
 2. W zakresie niefinansowego wsparcia organizacji,  Samorząd umożliwia organizacjom korzystanie z majątku komunalnego, nie ma spisanych zasad wynajmu, taki wynajem jest tylko uregulowany w odniesieniu do hal sportowych i sali w domu kultury.
 3. Samorząd udziela określonym organizacjom wsparcia, tym które realizują działania w porozumieniu z nim, tym, np. z którymi współpracuje OPS. Współpraca organizacyjna przebiega bardziej nieformalnie, w oparciu o lokalne więzi. Brak wsparcia merytorycznego, brak w gminie osób, które stanowiłyby wsparcie dla organizacji w zakresie pozyskiwania środków z innych źródeł.
 4. W gminie nie ma żadnych rad, forów, zespołów problemowych. Nie realizuje się projektów partnerskich, choć jest wola do wspólnego realizowania zadań. Zidentyfikowano potrzebę powstania w gminie zespołu diagnozującego, monitorującego potrzeby, sytuację społeczną i aktywność NGO. Zespół stanowiłby także wsparcie merytoryczne, z czasem specjalizujące się w różnych źródłach finansowania działań.
 5. W gminie istnieje wiele inicjatyw obywatelskich obejmujących wspólne prace przy układaniu chodników, remoncie domów, ratowaniu zabytków. Reguły w tym zakresie są zawarte w 2 uchwałach Rady (wymaga to przeanalizowania po uzyskaniu kopii z biura Rady).

 W zakresie płaszczyzny III:

 1. W gminie brak systemu wspierania inicjatyw obywatelskich.
 2. Wg uczestników udzielanie przez Samorząd pożyczek na wkład własny w innych projektach jest nierealne, z uwagi na ograniczenia finansowe.
 3. Budowa wolontariatu rozpoczęła się w gminie niedawno, na poziomie szkół i obejmuje młodzież szkolną. Mieszkańcy wzajemnie świadczą sobie pomoc usługową, bardziej w oparciu o dobre sąsiedzkie relacje i chęć bezinteresownej, ludzkiej pomocy drugiej osobie.
 4. Promocja działań organizacji odbywa się za pośrednictwem OPS, przy Parafii, na stronach 2 organizacji i prasy lokalnej. Nie zamieszcza się informacji na stronach BIP. W gminie i powiecie nie organizuje się corocznych spotkań wszystkich NGO z danego terenu, co sprawia, że podmioty III sektora nie znają się nawzajem, nie orientują się w swoich planach, działaniach, zamierzeniach, co utrudnia dobrą komunikację i możliwość realizacji partnerskich projektów.
 5. W gminie nie zidentyfikowano liderów, osób, które mogłyby stanowić merytoryczne oparcie dla innych podmiotów i rozpocząć budowę partnerstwa lokalnego, mimo akceptacji idei i uświadomionej potrzeby.

 Ustalenia:

 1. Rozważenie możliwości powołania zespołu diagnozującego, monitorującego, wspierającego merytorycznie organizacje.
 2. Utworzenie wspólnej strony internetowej, bazy adresowej wszystkich organizacji. Inicjowanie partnerskich, ułatwiających komunikację,  wspólne aplikowanie o środki z różnych źródeł.
 3. Ustalić, czy gmina jest zdecydowana wprowadzić konkursy ofert czy realizować będzie dotychczasowy sposób realizacji zadań.

Spotkanie zakończyła dyskusja nad formularzem oferty i ustalenie, które działania w gminie można realizować w oparciu o rezultaty.

 

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background