Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://siecbarka.pl/

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.siecbarka.pl.

Data ostatniej aktualizacji: 17 listopada 2023 r. 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • w części filmów nie ma napisów dla osób niesłyszących i głuchych. 
 • „wirtualny spacer” nie jest dostępny cyfrowo. Zapewnienie dostępności tej funkcji oznacza bardzo wysokie koszty, które oceniliśmy jako „nadmierne obciążenie” opisane w ustawie o dostępności cyfrowej. 
 • osoby słabowidzące nie mają możliwości zmiany odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami, mają możliwość zmiany wielkości czcionki;
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów;
 • serwis zawiera pliki PDF, DOC itp., choć korzystanie z nich starano się ograniczyć do minimum i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie; odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików, tak aby były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
 • serwis nie zawiera znaczników;
 • serwis zawiera też dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów; w miarę możliwości będziemy je poprawiać oraz dokładać starań, by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie.
 • Wyłączenia:

  mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Stan dostępności architektonicznej

 • oznaczenie schodów pasem kontrastowym,
 • oznaczenie toalet, poręczy i drzwi w systemie brajla
 • tablice typograficzne – z rzutami budynków i pomieszczeń
 • pętla indukcyjna w budynku A dla osób niedosłyszących  lub niesłyszących i korzystających z aparatu słuchowego
 • platforma na pierwsze piętro pierwsze dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
 • miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością (oznakowane, blisko wejścia, z odpowiednim dojściem)
 • 3 wejścia do budynku (prosto z chodnika lub z podjazdem) zadaszone,
 • oświetlona droga prowadząca do wejścia,
 • oznaczenie budynków, pomieszczeń (wysoki kontrast, duże znaki), miejsca ewakuacji, prosty układ komunikacyjny,
 • rozkład budynków, pomieszczeń zamieszczony na stronie internetowej,
 • toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami (przestrzeń wspólna budynku A, B i C),
 • możliwość wejścia do budynku z psem asystującym, psem przewodnikiem.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 17 listopada 2023 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 17 listopada 2023 r.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do p. Dagmary Szlandrowicz mailowo dagmara.szlandrowicz@barka.org.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu 661 726 936.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść, 
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 14 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, z Twojego zgłoszeniu, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skip to content