Centrum Integracji Społecznej Odolanów

Loading
loading..

O nas

Centrum integracji Społecznej jest placówką aktywizacji zawodowej i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu działająca na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym z dnia 13 czerwca 2003 roku. CIS ma za zadanie reintegrację zawodową i społeczną osób dotkniętych wykluczeniem społecznym, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym, rodzinnym. CIS podejmuje wspólne działania z osobami bezrobotnymi w celu ich powrotu na rynek pracy. Oferta Centrum zawiera szkolenia zawodowe, warsztaty poruszania się po rynku pracy, szkolenia komputerowe, wsparcie psychologa i doradcy zawodowego oraz pracownika socjalnego.

Uczestnikami CIS mogą być osoby:

 • bezrobotne – bez prawa do zasiłku,
 • w trudnej sytuacji materialnej,
 • korzystające z pomocy społecznej,
 • niepełnosprawne – w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • bezdomne,
 • zwolnione z zakładu karnego,
 • uzależnione od alkoholu, po leczeniu odwykowym,
 • uzależnione od narkotyków, po leczeniu odwykowym,
 • chore psychicznie,
 • uchodźcy.

Uczestnicy CIS zostają zakwalifikowani do poszczególnych grup szkoleniowych w zależności od ich możliwości psychofizycznych, zainteresowań, uzdolnień i poziomu umiejętności zawodowych, na podstawie badań przeprowadzonych przez psychologa i doradcę zawodowego we współpracy z pracownikiem socjalnym i instruktorami zawodu. Program reintegracji zawodowej realizowany będzie na następujących warsztatach:

 • budowlano – remontowym,
 • rolno – ogrodniczym,
 • ślusarsko – stolarskim,
 • rękodzieła.

Uczestnictwo w CIS trwa do 12 miesięcy. W tym czasie uczestników obejmuje tzw. zatrudnienie socjalne, którego postawą jest Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Uczestnikom Centrum przysługuje ubezpieczenie z tytułu wypadków lub chorób zawodowych, ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz świadczenie integracyjne w wysokości: 50% zasiłku dla bezrobotnych w pierwszym miesiącu oraz 100% zasiłku dla bezrobotnych w kolejnych miesiącach. Najważniejszym jednak zyskiem płynącym z uczestnictwa jest możliwość powrotu na rynek pracy na zasadach tzw. zatrudnienia wspieranego. Po zakończeniu uczestnictwa w Cis Powiatowy Urząd Pracy kieruje uczestnika do pracy u pracodawcy lub w Cis. Uczestnik może też założyć własną działalność gospodarczą bądź spółdzielnię socjalną.

Kontakt

Centrum Integracji Społecznej Odolanów
ul. Bartosza 14
PL 63-430 Odolanów
Tel.: +48 62 7389619
WEB: http://www.odolanow.spoldzielnie.org/www/o_nas_cis.html
Email: cis@odolanow.spoldzielnie.org

 

Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background