Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie doradców

Loading
loading..

Zapytanie ofertowe mające na celu wyłonienie doradców

1 października, 2014
AdminBarka
No Comments

Zapytanie ofertowe nr 1/2014/OW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego zgodnie z Zasadą konkurencyjności (Podstawa: Zasady Finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 09.09.2014 roku), na wyłonienie doradców prowadzących doradztwa grupowe dla partnerstw lokalnych w jednostkach samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego oraz opracowania programów wdrażania Modelu Współpracy Administracji Publicznej i Organizacji Pozarządowych w ramach projektu „Obywatelska Wielkopolska”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego; Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Szczegóły znajdą Państwo w poniższych załącznikach:

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background