Zaproszenie do udziału w szkoleniach

Loading
loading..

Zaproszenie do udziału w szkoleniach

3 lutego, 2014
AdminBarka
No Comments

Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka zaprasza do udziału w szkoleniach kadry pomocy społecznej, organizacji pozarządowych w ramach projektu „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” zadanie nr 4 – w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”. Szkolenia będą organizowane w dwóch blokach tematycznych:

 1. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

Celem szkolenia jest podniesienie poziomu wiedzy w zakresie tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie, w zakresie standaryzacji w pracy z bezdomnymi. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

  • tworzenia i funkcjonowania kompleksowego systemu pomocy społecznej w gminie;
  • realizacji pracy socjalnej świadczonej na rzecz osób bezdomnych oraz zagrożonych bezdomnością;
  • wdrażania oraz rozwijania standardów zatrudniania i edukacji osób bezdomnych;
  • edukacji zdrowotnej skierowanej do osób bezdomnych

2. Streetworking w środowisku osób bezdomnych

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy w zakresie standardu pracy  metodą streetworkingu w środowisku osób bezdomnych. Uczestnicy po ukończeniu szkolenia uzyskają wiedzę w zakresie:

  • celów jednostkowych i systemowych usługi streetworkingu
  • usługi streetworkingu
  • organizacji usługi streetworkingu
  • zasobów związanych z usługą streetworkingu

Na realizację każdego bloku tematycznego przeznaczono 6 dni szkoleniowych, trwających łącznie 48 godzin.

Adresaci szkoleń:

Szkolenia skierowane są do pracowników jednostek administracji publicznej bezpośrednio zaangażowanych w działalność z zakresu pomocy i integracji społecznej w tym jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej zajmujących się statutowo problematyką pomocy i integracji społecznej. Rekrutacja obejmie także pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych prowadzących działalność w zakresie pomocy i integracji społecznej.

Miejsce oraz termin szkoleń:

Szkolenia będą realizowane:

 • w Zielonej Górze, w terminach: 26-28.02.2014 oraz 12-14.03.2014;
 • w Szczecinie, w terminach: 05-07.03.2014 oraz 01-03.04.2014;
 • w Poznaniu, w terminach 19-21.03.2014 oraz 09-11.04.2014.

Prowadzący:

Kadra trenerska składać się będzie z ekspertów-praktyków w tematyce poszczególnych standardów. Szkolenie prowadzić będą trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie organizacji prac zespołów lub instytucji w zakresie odpowiadającym poszczególnym standardom wychodzenia z bezdomności.

 Rekrutacja:

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: justyna.gawron@barka.org.pl w treści maila wpisując swoje dane: imię, nazwisko, instytucja/organizacja, stanowisko.

Szczegółowe informacje dotyczące adresów obiektów szkoleniowych w danym mieście oraz szczegółowy program szkoleń prześlemy osobom, które zgłosiły się do udziału w szkoleniach. Maksymalna liczba uczestników w szkoleniu z jednej instytucji/organizacji wynosi 2 osoby. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Osoba do kontaktu:

Justyna Gawron
justyna.gawron@barka.org.pl
Telefon: 609 66 04 30 lub 61 668 24 21

Organizator kursów zapewnia uczestnikom zakwaterowanie oraz wyżywienie, jednak nie pokrywa kosztów dojazdu. 

Szkolenie zakończy się wydaniem przez organizatora zaświadczenia o jego zakończeniu.

Program realizowany jest w ramach priorytetu I, Działania 1.2. Projekt Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do pobrania:

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background