Trzecie spotkanie w Gminie Wieleń

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Gminie Wieleń

8 kwietnia, 2015
AdminBarka
No Comments

 

Na wstępie prowadzący Rafał Jaworski przypominał podstawowe informacje z poprzednich spotkań. W formie wykładowej przedstawiono drugą płaszczyznę z Modelu współpracy. Prezentacji towarzyszyły dyskusje i komentarze zestawiające założenia modelu (płaszczyzna druga) ze stanem faktycznym i dotychczasowymi doświadczeniami w Gminie Wieleń. Zaproponowano kilka ciekawych i funkcjonalnych rozwiązań we współpracy na rok 2016.Podczas całego spotkania obecna była Pani Burmistrz, jej zastępca, którzy podkreślali rolę i znaczenie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych dla prawidłowego funkcjonowania Gminy. Przedstawiciele urzędu gminy poinformowali, że podjęto już działania nakierowane na budowę nowej i aktualnej bazy danych organizacji (zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania).

Spotkaniu towarzyszyło szereg merytorycznych dyskusji i wymiany poglądów.

Ustalono, że wartym rozważenia jest: (1) wprowadzenie mechanizmów regrantingowych skierowanych na grupy nieformalne; (2) konkursów w ramach tzw. „małych grantów”; (3) wskazanie na podstawowe zasady udostępniania mienia gminy i jej jednostek organizacyjnych; (4) przygotowanie ogólnego spisu mienia gminy i jej jednostek, które może być udostępnianie NGO.

Pani Burmistrz potwierdziła wagę wspólnego aplikowania z organizacjami pozarządowymi wskazując na konieczność dalszych prac nad wypracowaniem mechanizmu zawierania partnerstw lokalnych, a także zabezpieczania wkładu własnego dla organizacji.

Kolejny termin spotkania ustalono na dzień 22.04.2015 roku.

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background