Trzecie spotkanie w Gminie Śrem

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Gminie Śrem

27 stycznia, 2015
AdminBarka
No Comments

Przed spotkaniem rozesłano uczestnikom program współpracy na 2015 rok. Na początku spotkania przeanalizowano wspólnie w/w program, przypomniano o obszarach, które zostały wybrane w Śremie. 

Ustalono bardzo wstępnie zakres przedmiotowy Programu Współpracy na 2016r.

 1. W celu głównym programu ujęto zapis, że jest nim „ budowanie partnerstwa między giną Śrem i podmiotami wymienionymi w § 1 Uchwały „ choć idea partnerstwa w gminie nie jest znana, współpraca odbywa się, ale nie rozpoczęto nigdy procesu budowy partnerstwa. Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że wiedza w tym zakresie jest uboga, zaangażowanie podmiotów niewielkie, dlatego należy rozpocząć od edukacji wspólnoty. Uczestnicy określili aktywne podmioty w gminie: kilka organizacji (uczestniczące w spotkaniach) UMiG, OPS, Biblioteka, Dom Kultury, które mogą być liderami i rozpocząć edukację wspólnoty, w efekcie czego poprawią się relacje, komunikacja, wspólne działania prowadzące do utworzenia partnerstwa lokalnego.
 2. W celach szczegółowych programu należy dodać zapis obejmujący integrację społeczną, promowanie organizacji i ich dorobku. Promocja odbywa się za pośrednictwem BIP, Powiatowego Forum, prasy lokalnej i TV Relax. Należy te podmioty włączyć do partnerstwa i w programie na 2016 ująć.
 3. W rozdziale 3 należy dokonać podziału (odrębne rozdziały) na zasady współpracy, zakres przedmiotowy, formy współpracy, sposób realizacji i zadania priorytetowe dla większej przejrzystości programu.
 4. W zakresie współpracy dodać równość szans.
 5. Zawrzeć w programie podział na finansowe i niefinansowe formy wspierania organizacji.

Płaszczyzna I

 • Obszar 1. Samorząd współpracuje z NGO przy diagnozowaniu lokalnych problemów, jak mówią, mają dobre rozeznanie co do lokalnej sytuacji, zadania w programie są tworzone w odpowiedzi na te problemy. Ale można w programie zawrzeć utworzenie zespołu diagnozującego, monitorującego, spinającego współpracę.
 • Obszar 3. Trudno określić charakter, możliwości współpracy samorządu i NGO w tworzeniu strategii, programów. Gmina posiada już opracowane, aktualne strategie do roku 2020. Roczne programy np. wspierania rodziny są tworzone przez OPS, z uwagi na specyfikę, specjalistyczny charakter opracowuje to OPS.
 • Obszar 4: Wszystkie założenia projektów i aktów normatywnych są konsultowane, ogłaszane w BIP, ale zainteresowanie jest niewielkie, członkowie wspólnoty nie biorą czynnego udziału w konsultacjach, nie współdecydują, nie są zainteresowani współzarządzaniem.

Płaszczyzna II

 • Obie formy finansowa i niefinansowa mają zastosowanie, są praktykowane, co zostanie szczegółowo określone w programie. W gminie są małe granty.
 • W panach na 2015 r. jest wyremontowanie budynku i przekazanie dla NGO. Trudno bliżej określić zamiary władz, termin przekazania, nie wiadomo czy będzie to dla jednej organizacji czy kilku. Sugerowano, aby ustalono to wspólnie z organizacjami, która z nich będzie zainteresowana, która ma takie potrzeby, ustalić wspólnie podział pomieszczeń, aby zachować równe szanse. Powierzchnia „Wolna dla wszystkich” szczególnie będzie przydatna w budowie partnerstwa lokalnego.

Płaszczyzna III

 • Należy dopracować i ująć w programie system wspierania inicjatyw obywatelskich, opisać zasady.
 • Zawrzeć w programie elementy procesu integracji i partnerstwa.

Ustalenia:

Przygotowanie bardzo wstępnej wersji programu do dalszej analizy i dyskusji.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background