Trzecie spotkanie w Gminie Rydzyna

Loading
loading..

Trzecie spotkanie w Gminie Rydzyna

23 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego przeanalizowania programu współpracy na 2015r.  W dalszej części spotkania ustalono bardzo wstępnie treść Programu współpracy na 2016r., pozostawiając część treści dotychczasowej, ustalono zakres zmian, przeformułowań i nowych zapisów:

 1. Wstęp zostanie poszerzony dla nadania większej rangi podmiotom II sektora i wskazania potrzeby ścisłej współpracy w rozwoju lokalnym.
 2. W celu głównym programu zostanie ujęty zapis, że jest nim „ budowanie partnerstwa między gminą Rydzyna i podmiotami III sektora. Idea partnerstwa w gminie nie jest znana, jak to w małej gminie –m często podejmowane są inicjatywy obywatelskie, współpraca odbywa się, często jest to bezinteresowne działanie, ale nie rozpoczęto nigdy procesu budowy partnerstwa. Po krótkiej dyskusji stwierdzono, że wiedza w tym zakresie jest uboga, zaangażowanie podmiotów niewielkie, dlatego należy rozpocząć od edukacji wspólnoty. Uczestnicy określili aktywne podmioty w gminie: kilka organizacji (uczestniczące w spotkaniach) UMiG, CIS, OPS, które mogą być liderami i rozpocząć edukację wspólnoty, w efekcie czego poprawią się relacje, komunikacja, wspólne działania prowadzące do utworzenia partnerstwa lokalnego.
 3. W celach szczegółowych programu należy dodać zapis obejmujący integrację społeczną, promocję organizacji pozarządowych i ich działań. Należy uaktualnić bazę adresową podmiotów III sektora, z danymi teleadresowymi. Taka informacja powinna być zamieszczana w BIP, łącznie z aktualnymi wydarzeniami z organizacji. Uczestnicy dostrzegają taką potrzebę i również możliwość jej realizacji. Z posiadanych informacji przez uczestników wynika, że w gminie ma zostać zatrudniona nowa osoba na stanowisku ds. promocji i komunikacji społecznej. Wymaga to konsultacji z Burmistrzem, potwierdzenia tego faktu i ustalenia czy w zakresie obowiązków nowej osoby można dodać takie czynności.
 4. W programie należy dokonać przeformułowania, podziału na cel główny i cele szczegółowe.
 5. Zadania priorytetowe dla większej czytelności programu powinny być zawarte w programie. Obecnie są one określane przez Burmistrza w odrębnym zarządzeniu i obejmują głównie dziedzinę sportu. W tym zakresie zmiana wymaga jednak konsultacji z Burmistrzem Rydzyny. Podobnie konsultacji wymaga kwestia ogłaszania konkursu, gotowości gminy do takiej zmiany.
 6. W programie należy dodać zapis dot. powstania zespołu diagnozującego, monitorującego współpracę i realizację strategii. Jest wola i gotowość uczestników do zaangażowania się w powstanie i pracę zespołu. Uczestnicy są zgodni, że zespół dysponowałby zawsze aktualnymi danymi niezbędnymi w opracowywaniu diagnoz czy projektów.
 7. Ponownie należy przeanalizować zadania, które wymienione są zbyt ogólnikowo i zdecydować o ich doprecyzowaniu.
 8. Doprecyzować w programie podział na finansowe i niefinansowe formy wspierania organizacji.

Płaszczyzna I

 • Obszar 1. Samorząd współpracuje z NGO przy diagnozowaniu lokalnych problemów, wspólnie ustalają działania priorytetowe i sposób ich realizacji. Odczuwalny jest brak w gminie stałego zespołu ds. polityki społecznej. Jest gotowość uczestników do utworzenia zespołu diagnozującego, monitorującego, spinającego współpracę, który będzie monitorował realizację gminnych strategii, będzie dysponował aktualnymi danymi dot. problemów, wskaźników, będzie inicjował szkolenia, różne formy edukacji lokalnej prowadząc do powstania partnerstwa lokalnego.
 • Obszar 3. W programie znajduje się zapis dot. tworzenia przez gminę zespołów zadaniowych o charakterze doradczym i inicjatywnym w zakresie przygotowywania uchwał, opinii związanych z programem. W sytuacji takiej potrzeby gmina powołuje dany zespół i posiłkuje się jego opinią.
 • Obszar 4: Wszystkie założenia projektów i aktów normatywnych są konsultowane, ogłaszane w BIP, ale zainteresowanie jest niewielkie, członkowie wspólnoty nie biorą czynnego udziału w konsultacjach, nie współdecydują, nie są zainteresowani współzarządzaniem. Mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w posiedzeniach komisji i sesjach Rady, zapis w tym zakresie znajduje się w programie, we formach współpracy.

Płaszczyzna II

 • Obie formy finansowa i niefinansowa mają zastosowanie, są praktykowane, co zostanie szczegółowo określone w programie. W gminie dotowany jest głównie sport, zadania w pozostałych obszarach są ustalane, konsultowane szczegółowo z władzami miasta, po czym otrzymują dofinansowanie. Władza jest przychylna różnym inicjatywom, poszukuje możliwości wsparcia.

Płaszczyzna III

 • Należy dopracować i ująć w programie system wspierania inicjatyw obywatelskich, wiadomo, że są podejmowane w gminie i wspierane ze środków publicznych ale nie są bliżej określone. Wymaga to ujęcia w pewne ramy.
 • Zawrzeć w programie elementy procesu integracji i partnerstwa lokalnego.

Na zakończenie spotkania ustalono kolejność konsultacji opracowywanego programu:

 1. Wstępne przygotowanie programu zawierającego dotychczasowe zapisy i nowe treści ustalone z uczestnikami – marzec 2015 r.
 2. Konsultacja programu z Burmistrzem i uczestnikami spotkań – kwiecień 2015 r.
 3. Poprawa programu zgodnie z ustaleniami po spotkaniu – kwiecień 2015 r.
 4. Konsultacja programu u V-ce Burmistrza, Sekretarza Gminy i Radcy prawnego – kwiecień, maj 2015r.
 5. Zebranie uwag, ustalenie ostatecznej formy – maj 2015 r.
 6. Przedłożenie radnym, wprowadzenie pod obrady poszczególnych komisji Rady Miejskiej – maj 2015 r.
 7. Uchwała Rady miejskiej w Rydzynie przyjmująca program – czerwiec 2015 r.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background