Szóste spotkanie w Gminie Śrem

Loading
loading..

Szóste spotkanie w Gminie Śrem

21 kwietnia, 2015
AdminBarka
No Comments

W dniu 21 kwietnia 2015 roku miało miejsce szóste spotkanie w Gminie Śrem. Prowadząca Alicja Zając podsumowała ostatnie spotkanie:

  1. Dyskutowano o formach prowadzonych konsultacji w gminie. Wszystkie akty dot. działalności statutowej organizacji są zamieszczane, przesyłane organizacjom i omawiane podczas wspólnego spotkania. W tym zakresie organizacje nie czują się niedoinformowane, uważają, że wszystkie aktywne podmioty interesują się, angażują, kontaktują. Wiedza do której mają dostęp, której oczekują jest im dostarczana. W ocenie uczestników społeczeństwo gminy nie jest zainteresowane i nie jest gotowe na podjęcie konsultacji wszystkich aktów prawnych. Organizacje czują się przeciążone, liderzy czuwają nad działalnością organizacji, piszą projekty, realizują je i rozliczają. Członkowie organizacji nie wspierają liderów, dlatego w ich opinii nie zasadne jest poszerzanie dotychczas stosowanej praktyki, ponieważ nie spotkałoby się to z zainteresowaniem. Mieszkańcy mają możliwość zgłaszania swoich uwag, interpelacji poprzez swoich radnych, ponadto mają prawo udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady. Mają możliwość korzystania ze swoich praw i nie ma potrzeby uruchamianie kolejnej formy konsultacji.
  2. Analizując program, postanowiono doprecyzować w rozdziale IV, w § 1 ust.2 pkt. 5, poprzez sformułowanie punktu od „organizowanie zajęć… ponieważ ochrona zdrowia winna dotyczyć wszystkich mieszkańców, bez względu na wiek i sprawność, w formie działań doraźnych, ale także szkoleń profilaktycznych. Dotychczasowy zapis dot. osób starszych uniemożliwiałby działania dla innych grup. Ponadto w ust. 3, zaproponowano poszerzenie i dodanie, że małe granty (nowość w gminie) przyznawane będą na zadania inne niż zawarte w programie i realizowane w formie inicjatyw lokalnych.
  3. W formach pozafinansowych postanowiono dodać: 1) prowadzenie bazy teleadresowej organizacji, zamieszczenie jej na stronie Urzędu wraz z 2-3 kierunkami działalności statutowej. 2) Form wzajemnej promocji administracji publicznej i organizacji pozarządowych służących tworzeniu dobrego wizerunku organizacji i gminy. 3) Współpracy gminy i jej jednostek organizacyjnych w realizacji różnych imprez i spotkań okolicznościowych. 4) Udzielania pomocy w nawiązaniu współpracy z różnymi podmiotami z miast partnerskich w kraju i za granicą, lokalnym organizacjom poszukujących nowych partnerów. 5) Spotkań władzy lokalnej z wszystkimi organizacjami pozarządowymi działającymi w gminie raz w roku.
  4. W gminie dotychczas nie inicjowano powstania zespołu diagnozującego ani też partnerstwa lokalnego, brak w tej kwestii podstawowej wiedzy i pełnego zaangażowania na tym etapie. Organizacje nie są z sobą skomunikowane, sporo z nich rywalizuje, nie spotykają się, nie wymieniają doświadczeniami. Trudno w tej sytuacji przyjąć wyraźny zapis w programie dot. powstania czy działania partnerstwa. W gminie musi się rozpocząć proces edukacji, spotkań w tym kierunku. W zależności od woli współpracy powstanie partnerstwo. Administracja publiczna oczekuje inicjatywy organizacji pozarządowych, w ich ocenie proces ten powinien przebiegać z ich dużym udziałem, to organizacje powinny zostać liderem.

Przyszły rok będzie bardziej procesem wspólnego uczenia się, liderzy (uczestnicy naszych spotkań) podejmą próbę, wszystkie ich działania będą zmierzać w kierunku partnerskiej współpracy, lepszej komunikacji i stworzenia wspólnej płaszczyzny.

 Dyskutowano na technicznym przebiegiem procesu edukacji poprzez dodanie formy finansowego wsparcia na realizację zadań wspomagających rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Jedna z organizacji podjęłaby się wtedy zorganizowania cyklu szkoleń, spotkań edukacyjnych dla potencjalnych członków partnerstwa lokalnego, animując tym samym środowisko, aktywizując w kierunku powstania partnerstwa. Albo dodanie formy niefinansowej takiego działania, realizowanego w formie szkoleń, spotkań przez samorząd lokalny. Kwestie te zostaną przedyskutowane z władzami gminy, w zależności od formy jaka zostanie zaakceptowana, program zmieni się o stosowny zapis. Dyskutowano nad możliwością powstania w gminie zespołu diagnozującego, monitorującego, spinającego współpracę. Nie wypracowano sposobu jego powołania, zasad funkcjonowania, ponieważ w ocenie władz gminy powinno to być także elementem edukacji. Gmina stwarza możliwość powstania takiego zespołu, oczekując inicjatywy ze strony organizacji pozarządowych. W gminie powinny rozpocząć się spotkania służące wymianie informacji, poprawiające relacje. Z czasem zostanie podjęta dojrzała, przemyślana decyzja o powołaniu zespołu, który wypracowałby formułę działania, być może działałby w ramach partnerstwa lokalnego.

Byłyby to spotkania cykliczne, w ramach których można wypracowywać zmiany aktualizacyjne do obowiązujących strategii w gminie. Ten pomysł wymaga edukacji, spotkań, konsultacji. Przedyskutowano także kwestie inicjatyw obywatelskich. Bywa, że znajdują zrozumienie, są cenne, dobrze przemyślane, przedstawione władzom. Ale bywa i tak, że po spotkaniu z władzami inicjatywa upada. Cennym byłoby doprecyzowanie tego w programie.

Istotną informacją jest fakt, że gmina uchwali przedmiotowy program na rok. Już teraz rozpoczęły się rozmowy dot. opracowania wieloletniego programu. Podjęto decyzję o konieczności zorganizowania spotkań z gminami, w których funkcjonuje program wieloletni, także szkoleń w formie coachingu. Przyszły rok będzie w gminie wykorzystany na edukację, spotkania i opracowanie programu na kolejne lata.

Aktualnie opracowywany będzie zamieszczony na stronie Urzędu, przesłany wszystkim NGO do konsultacji także na ich własne adresy e-mailowe, zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjne. Ustalono przebieg konsultacji programu, trafia on kolejno do:

  • szefowej wydziału, sekretarza
  • radcy prawnego
  • Burmistrza
  • Pod obrady poszczególnych komisji Rady Miejskiej
  • Po konsultacjach w czerwcu trafia na sesję Rady Miejskiej

Konsultacje będą przebiegać w okresie maj-czerwiec. Termin sesji nie jest znany, z uwagi na Dni Śremu sesja majowa odbędzie się na początku czerwca. Ustaleniu podlega więc termin i możliwość zwołania obrad drugiej sesji w czerwcu.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background