Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H.Ch. Kofoeda – CIS

Loading
loading..

Historia

W roku 1993 doszło do spotkania Fundacji Barka z przedstawicielami kopenhaskiej Szkoły Kofoeda. Wynikiem tego spotkania było uruchomienie programu nazwanego „Szkołą Barki”. Od 1996 roku, gdy teren po firmie „Elektromet” przy ulicy Św. Wincentego został bezpłatnie użyczony Fundacji „Barka” przez Urząd Miasta Poznania – „Szkoła Barki” mogła go stopniowo przystosować do wymagań swojego programu. Uruchomiono 10 warsztatów, codziennie odbywały się zajęcia edukacji ogólnej, spotkania grup wsparcia i samokształceniowych. Stowarzyszenie Szkoła Barki im. H. Ch. Kofoeda – Centrum Integracji Społecznej powstało w październiku 2003 roku, jako kontynuator idei zapoczątkowanych przez Fundację Pomocy Wzajemnej „Barka”. Realizuje działania w zakresie edukacji ogólnej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (bezdomnych, uzależnionych, opuszczających zakłady karne i długotrwale bezrobotnych). Celem działalności Stowarzyszenia jest także reintegracja społeczna i zawodowa wspomnianych grup poprzez udzielenie wsparcia psychologicznego, inicjowanie i wspieranie grup wsparcia oraz powstających spółdzielni socjalnych. Uczestnicy Centrum Integracji Społecznej zdobywają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy u pracodawcy, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej lub założenie spółdzielni socjalnej.

W dniu 1 września 2004 roku w Poznaniu przy ul. Św. Wincentego 6/9 odbyła się uroczystość otwarcia pierwszego budynku nowej Szkoły Barki im. H. Ch. Kofoeda – dla osób bezdomnych i długotrwale bezrobotnych.

Budynek powstał dzięki zaangażowaniu Fundacji im. Grete Mikaelsen Na Rzecz Wsparcia Bezdomnych Rodzin w Polsce oraz Fundacji VELUX i innych duńskich i polskich sponsorów. Nowy budynek szkoły był pierwszym z kompleksu budynków, których budowę zaplanowano. Obecnie prowadzona jest budowa następnych dwóch budynków. Otwarcie budynku zainaugurowało proces uczenia ustawicznego w Polsce, posłużyło do utworzenia modelowego Centrum Integracji Społecznej dającego szanse na pracę w spółdzielniach socjalnych, przedsiębiorstwach społecznych i na wolnym rynku osobom o niskich kwalifikacjach

Cele działania

Centrum Integracji Społecznej w Poznaniu jest nowatorskim programem reintegracji społecznej i zawodowej – jest pierwszą w Polsce instytucją tego typu. Bazuje na 70-letnim doświadczeniu Szkoły im. H. Ch. Kofoeda z Danii oraz na 23-letnim doświadczeniu Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”. Centra Integracji Społecznej, których obecnie jest już kilkadziesiąt w Polsce, powstają dzięki uchwaleniu w 2003 roku ustawy o zatrudnieniu socjalnym, dla której prototypem była Szkoła Barki funkcjonująca w latach 1993-2003. Centrum Integracji Społecznej to instytucja mająca za zadanie szeroko rozumianą edukację i aktywizację zawodową skierowaną do środowisk zaniedbanych społecznie.

Kontakt

Stowarzyszenie Szkoła „Barki” im. H. Ch Kofoeda
Centrum Integracji Społecznej

ul. Św. Wincentego 6/9
PL 61-003 Poznań
Tel.: +48 61 6682313
Fax: +48 61 6682417
WEB: www.szkolabarki.pl
Email: sekretariat@szkolabarki.pl

 

Dane organizacyjne

Mapa dojazdu


Wyświetl większą mapę

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background