Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka” w Strzelcach Opolskich

Loading
loading..

O nas

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA” jest organizacją, która tworzy system wsparcia dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Adresatami naszej pomocy są mężczyźni, kobiety, dzieci oraz rodziny, które własnym staraniem nie są w stanie zapewnić sobie schronienia, wyżywienia oraz podstawowych dóbr. Mieszkańcami naszych domów są osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem społecznym: bezdomni, byli więźniowie zakładów karnych, osoby długotrwale bezrobotne, osoby uzależnione od alkoholu. Nasza działalność jest poparta prawie 12-letnim doświadczeniem pracy z tymi grupami osób. W ciągu tego okresu z oferowanego przez nas wsparcia skorzystało około 1.000 osób.

Nasze Stowarzyszenie

 • istniejemy od 1998 roku
 • próbujemy tworzyć wspólnotę rodzinną
 • przyjmujemy ludzi w potrzebie o każdej porze dnia i nocy
 • pracujemy i żyjemy w trzeźwości
 • istniejemy dzięki wysiłkowi Barkowiczów oraz ogromnej życzliwej pomocy
 • przyjaciół wspólnoty
 • w czterech wspólnotach mieszkają u nas osoby w każdym wieku
 • gościmy młodzież i dzieci
 • codziennie modlimy się za naszych dobrodziejów

Historia

Przy współpracy Ośrodka Pomocy Społecznej i wyraźnym poparciu samorządu terytorialnego w Strzelcach Opolskich, na terenie byłego folwarku Stadniny Koni w Strzelcach Opolskich, należącego do ówczesnej Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa w Opolu, powstał pierwszy Dom – „Doryszów”, w którym od czerwca 1998 roku wraz z pierwszymi mieszkańcami zamieszkał ks. Józef Krawiec. Stopniowo remontowany i adaptowany dla potrzeb mieszkalnych w pierwszym okresie swojej działalności Dom dawał schronienie 10 osobom.

Kolejnym etapem funkcjonowania Naszej Wspólnoty było powołanie w 2000 roku drugiego Domu „Barki” w Warmątowicach – Kaczorowni, znajdującego się również na terenie folwarku po byłej Stadninie Koni w Strzelcach Opolskich. W 2002 roku zostało uruchomione w zaadaptowanej części budynku gospodarczego w Warmątowicach pierwsze zimowe schronisko dla mężczyzn (latem pełni ono rolę Domu Rekolekcyjno-Wypoczynkowego), które od pierwszych mrozów do Świąt Wielkanocnych udziela schronienia 16 osobom (przez ostatnie lata w Schronisku znalazło pomoc ponad 100 osób).

W 2002 roku następuje wyłączenie naszych Wspólnot ze struktur BARKI w Poznaniu i uzyskanie oddzielnej osobowości prawnej co powołało do życia Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Barka”, które jako wyodrębniona finansowo i organizacyjnie inicjatywa obywatelska jest kontynuacją działalności i dotychczasowego dorobku Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka” z Poznania. W 2004 roku zostaje natomiast otwarty kolejny z Domów Stowarzyszenia – Dom Matki i Dziecka w Żędowicach.

Uchwalenie w 2003 roku ustawy o zatrudnieniu socjalnym umożliwiło Naszej Wspólnocie, we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Powiatowym Urzędem Pracy, powołanie w lutym 2004 roku kolejnego instrumentu readaptacji społecznej w postaci Klubu Integracji Społecznej, dzięki któremu powrót na rynek pracy, perspektywa zatrudnienia i pełne uczestnictwo w życiu społecznym naszych podopiecznych stają się bardziej realne. Zasadniczym celem jego utworzenia była reintegracja społeczna i zawodowa osób długotrwale bezrobotnych i klientów pomocy społecznej, osób dotkniętych dysfunkcjami oraz zagrożonych lub podlegających wykluczeniu społecznemu – mieszkańców gminy Strzelce Opolskie, poprzez edukację personalną, zawodową i społeczną w celu późniejszego osiągnięcia własnym staraniem absolwenta KIS samodzielności ekonomicznej.

We wrześniu 2005 r. uruchomiliśmy drugie w województwie Centrum Integracji Społecznej, w ramach którego do 30 czerwca 2008 r. realizowaliśmy program zatrudnienia socjalnego poprzez reintegrację społeczną (warsztaty motywacyjne i nauki planowania życia, grupy edukacyjne, grupy samopomocowe i wsparcia) oraz reintegrację zawodową (warsztaty doskonalenia zawodowego, kursy i szkolenia, zajęcia z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, itp.). Pierwsi absolwenci Centrum uruchomili spółdzielnię socjalną „SYDORAJ” zajmującą się działalnością porządkowo – ogrodniczą. W dniu 1 lipca 2008 r. CIS wydzieliło się ze struktur Stowarzyszenia i stanowi odrębną jednostkę – Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej w Strzelcach Opolskich. Doświadczenie prowadzenia naszych Domów, jak również pogłębiające się zjawisko bezdomności i wykluczenia społecznego oraz niewystarczająca ilość miejsc w naszych domach, skłoniło nas do utworzenia w 2006 r. kolejnej Wspólnoty – Domu Stowarzyszenia „Barka – Leopold”.

Cele statutowe

 • reintegracja zawodowa i społeczna osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • edukacja środowisk i grup wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym jak i innych osób i instytucji zainteresowanych realizacją programów reintegracji społecznej,
 • tworzenie wspólnot mieszkaniowych,
 • tworzenie programów pomocy wzajemnej dla tych, którzy nie znajdują miejsca w społeczeństwie,
 • zapewnianie schronienia, posiłków i wsparcia potrzebującym, wspieranie poszczególnych wspólnot do momentu, w którym stają się one samodzielne,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • współudział w tworzeniu taniego budownictwa socjalnego,
 • podejmowanie działań na rzecz rozwijania i umacniania społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o społeczną naukę Kościoła Katolickiego.
  przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez

 • wzajemną pomoc i współpracę członków stowarzyszenia,
 • organizowanie wsparcia terapeutycznego i resocjalizującego,
 • prowadzenie działalności edukacyjnej, szkoleniowej oraz kursów nauki zawodu zmierzających do uzyskania i podniesienia kwalifikacji i poziomu wykształcenia członków Stowarzyszenia, osób wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 • pozyskiwanie środków na realizację celów statutowych,
 • współpracę ze stowarzyszeniami i organizacjami w Polsce i zagranicą,
 • organizowanie imprez o charakterze charytatywnym jak: konkursy, aukcje, loterie i zbiórki publiczne w formie darowizn pieniężnych i rzeczowych,
 • inspirowanie i prowadzenie przedsięwzięć integrujących członków Stowarzyszenia takich jak: imprezy o charakterze kulturalnym i towarzysko rekreacyjnym,
 • wydawanie własnego czasopisma i samodzielnych publikacji,
 • tworzenie programów zatrudnienia tymczasowego, organizacja poradnictwa prawnego i działalności samopomocowej w zakresie zatrudnienia, spraw mieszkaniowych i socjalnych,
 • nieodpłatną działalność pożytku publicznego,
 • odpłatną działalność pożytku publicznego, z której dochód przeznaczony jest w całości na realizację zadań statutowych,
 • prowadzenie Centrum Integracji Społecznej i Klubu Integracji Społecznej.

 

Kontakt

Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „BARKA”
ul. Krakowska 16,
47-100 Strzelce Opolskie
Tel.: +48 77 4638377
WEB: www.barka.strzelceop.pl
e-mail: barkastrzelce@interia.pl


Dane organizacyjne


Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background