Relacja z konferencji o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach

Loading
loading..

Relacja z konferencji o społecznie odpowiedzialnych zamówieniach

23 listopada, 2017
Redaktor
No Comments

Bogaty program konferencji sieciującej partnerstwa lokalne w subregionie poznańskim „Społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne”, przyciągnął w środę 22 listopada, do siedziby WCESu liczne grono przedstawicieli samorządów, owes-ów, organizacji obywatelskich oraz przedsiębiorstw społecznych. Spotkanie rozpoczął Cezary Miżejewski z Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych, tematem „Zadania użyteczności publicznej – ES partner czy podwykonawca?”

Następnie rozpoczął się panel moderowany przez Rafała Jaworskiego, doradcę biznesowego z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka pt. Prezentacja przykładów zlecania usług przez jednostki samorządu terytorialnego podmiotom ekonomii społecznej. W tej części zaprezentowali się Gmina Oborniki i Spółdzielnia Socjalna Uciec Dysforii – prezentując zlecanie realizacji zadań publicznych na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Następnie przedstawiono przykład zlecania usług w trybie in-house na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Gmina Krobia oraz Spółdzielni Socjalnej „Ecoss”. Dalej, na przykładzie Miasta Poznań oraz Centrum Integracji Społecznej Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka mówiono o udzielaniu zamówień zastrzeżonych na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Na zakończenie tej części, Maciej Patulak z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Poznaniu opowiedział o skali stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych z perspektywy działań ROPS.

Drugi panel, moderowany przez Lidię Węsierską – Chyc, kierownika projektu WCES, odbył się pod hasłem: Trzy poziomy rozwiązań w zakresie wspierania przedsiębiorczości społecznej. Najpierw macedońskie doświadczenia w obszarze budowania podstaw przedsiębiorczości społecznej omówiła Barbara Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka. Następnie Przemysław Piechocki ze Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych przedstawił doświadczenia europejskie z implementacji dyrektyw UE z zakresu przedsiębiorczości społecznej i społecznie odpowiedzialnych zamówień. Natomiast o polskich rozwiązaniach prawnych w zakresie klauzul społecznych w zamówieniach publicznych opowiedziała dr Justyna Pożarowska z Urzędu Zamówień Publicznych. Wyjątkowe wrażenie na słuchaczach zrobiła Paulina Ograbisz ze Spółdzielni Socjalnej Panato z Wrocławia, która mówiła o doświadczeniach sieciowania przedsiębiorstw społecznych i tworzeniu konsorcjum.

Szczególnie cenna dla uczestników konferencji była część warsztatowa, gdzie rozważano praktyczne rozwiązania i można było szczegółowiej porozmawiać o własnych doświadczeniach i wątpliwościach. Warsztaty: Co powinniśmy zrobić, żeby zwiększyć w sposób istotny skalę zlecania usług dla podmiotów ekonomii społecznej odbyły się w trzech grupach. Warsztaty dla Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej poprowadził Przemysław Piechocki. Warsztaty dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dla Urzędu Zamówień Publicznych – Cezary Miżejewski, a dla przedstawicieli samorządów lokalnych oraz dla Urzędu Zamówień Publicznych – Maria Sadowska z Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka oraz Paulina Ograbisz.
Punktem kulminacyjnym wydarzenia było wręczenie tytułów honorowych dla samorządów. Gratulujemy władzom samorządowym Obornik i Pniew, które zostały wyróżnione Honorowym Tytułem Samorządu Zaangażowanego, za wkład w rozwój ekonomii społecznej na swoim terenie. Wyróżnienia odebrali – w imieniu miasta i gminy Oborniki- zastępca burmistrza Piotr Woszczyk oraz Bartłomiej Tecław z przedsiębiorstwa społecznego Brat-Bud. Natomiast w imieniu miasta i gminy Pniewy – Lucyna Nowicka, instruktor w Centrum Integracji Ostoja oraz Krzysztof Wawrzyniak Prezes Spółdzielni Socjalnej Horyzont. Nagrody wręczyli Barbara Sadowska oraz Wojciech Zarzycki – dyrektor ROPS w Poznaniu.

Pomocą metodyczną, ale i atrakcją spotkania był zapis konferencji, z wykorzystaniem metody Graphic Recording, w wykonaniu Agnieszki Polus-Jaworskiej z Fundacji Amatorzy Pióra.

Konferencję zorganizowali – Związek Organizacji Sieć Współpracy Barka oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu, w ramach projektów Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej oraz Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background