Pierwsze spotkanie w Powiecie Rawickim

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Powiecie Rawickim

11 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęła ekspert prowadząca, Pani Elżbieta Gazda, witając obecnych, a następnie prezentując główne założenia projektu „obywatelska Wielkopolska”. Następnie prowadząca przedstawiła sposób powstania modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz zaprezentowała główne treści w nim zawarte. W dalszym ciągu omówiła płaszczyznę tworzenia polityk publicznych przy współpracy administracji publicznej ze środowiskiem trzeciego sektora z uwzględnieniem wszystkich obszarów tworzenia polityk publicznych.

Następnie omówiono cel spotkania oraz pozostałych pięciu, mających odbyć się w I półroczu 2015 r. Przedstawiono ideę współtworzenia programu współpracy administracji powiatowej ze środowiskiem trzeciego sektora w celu dostosowania go nie tylko do wymogów ustawowych, ale rzeczywistych potrzeb społeczności Powiatu Rawickiego. Ukazano rolę organizacji pozarządowych przy tworzeniu, konsultowaniu, wdrażaniu oraz ocenie przedmiotowego dokumentu programowego. Omówiono także relacje pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem powiatowym.

Ustalenia:

W Powiecie Rawickim zarejestrowanych jest kilkadziesiąt stowarzyszeń, z czego współpraca na polu zlecania zadań publicznych w formie finansowej odbywa się z przewagą w obszarze kultury fizycznej. Przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu nie mają wystarczającej wiedzy na temat form zlecania zadań, komunikacja z administracją powiatową nie jest wobec wszystkich organizacji taka sama, nie wydaje się wystarczająco efektywna oraz skuteczna, organizacje nie uczestniczą w wystarczający sposób w diagnozie, konsultacjach, współtworzeniu i współwdrażaniu programów i strategii, a także w ich ewaluacji i ocenie.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background