Pierwsze spotkanie w Gminie Święciechowa

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Święciechowa

9 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęła ekspert prowadząca, Pani Elżbieta Gazda, witając obecnych, a następnie prezentując główne założenia projektu „obywatelska Wielkopolska”. Następnie prowadząca przedstawiła sposób powstania modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz zaprezentowała główne treści w nim zawarte. W dalszym ciągu omówiła płaszczyznę tworzenia polityk publicznych przy współpracy administracji publicznej ze środowiskiem trzeciego sektora z uwzględnieniem wszystkich obszarów tworzenia polityk publicznych, w szczególności:

  1. Współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań.
  2. Wzajemnego informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań.
  3. Współtworzenia przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych.
  4. Konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć.
  5. Współpracy samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych.
  6. Uczestnictwa organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów.

Ustalenia:

W gminie Święciechowa zarejestrowanych jest kilkanaście stowarzyszeń (większość to OSP), z czego współpraca na polu zlecania zadań publicznych w formie finansowej odbywa się z działającymi w obszarze kultury fizycznej oraz wsparcie otrzymują ochotnicze straże pożarne. Pozostałe organizacje nie mogą składać ofert w odpowiedzi na konkurs, ponieważ konkurs ogłaszany jest jedynie w obszarze kultury fizycznej,. Nie funkcjonują tzw. małe granty ani inicjatywa lokalna.

Przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu nie mają wystarczającej wiedzy na temat form zlecania zadań, komunikacja z administracją gminną choć przyjazna, nie wydaje się wystarczająco efektywna oraz skuteczna, sposób podziału środków na poszczególne sfery pożytku publicznego nie dzieje się z udziałem głosu trzeciego sektora.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background