Pierwsze spotkanie w Gminie Rydzyna

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Rydzyna

15 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęła ekspert prowadząca, Pani Alicja Zając, witając uczestników i omawiając założenia projektu „Obywatelska Wielkopolska. Następnie prowadząca przeszła do prezentacji modelu, omówienia założeń projektu oraz zaprezentowania I płaszczyzny współpracy (zgodnie z Modelem). Po tej części rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami spotkania, co pozwoliło na identyfikację zasobów i potrzeb. Gmina licząca 9.000 mieszkańców, w której obserwuje się dużą aktywność społeczną, przy dużym wsparciu i zrozumieniu władz lokalnych. Dostrzeżono wielką aktywność społeczną i polityczną młodzieży, niektórzy działają we własnym stowarzyszeniu. Działa wiele organizacji pozarządowych, CIS, Spółdzielnia Socjalna, wiele inicjatyw podejmowanych jest przez mieszkańców w ramach wolontariatu, jako bezinteresowne działania na rzecz wspólnoty. Gmina nie ma wystarczających środków na realizację zadań publicznych, na 2015 r. przeznaczono w konkursach 80 tys. zł. z czego 80% to zadania w dziedzinie sportu.

W gminie brak sprawnej komunikacji, co powoduje, że działania nie są kompleksowe, partnerskie, realizowane są równolegle. Nie rozpoczęto dotychczas działań zmierzających do utworzenia Partnerstwa Lokalnego. Brak strony internetowej, na której wszystkie organizacje mogłyby zamieszczać swoje dane adresowe, kontakt, a przede wszystkim promować swoje działania. Informacje zamieszczane są na 3 różnych stronach, ale te komunikaty docierają do niewielu. W gminie istnieje Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, lecz nie uwzględnia sfery edukacji.

Jak wynika z rozmów, istnieje potrzeba organizowania dla mieszkańców różnych spotkań, szkoleń o charakterze edukacyjnym. W gminie brak zespołu ds. realizacji strategii, brak grup roboczych, monitorujących realizację poszczególnych działań, brak komisji dialogu społecznego. Uczestnicy spotkania zgłaszali także brak umiejętności opracowywania diagnoz, ponadto brak lokalnej diagnozy, poszczególne dane są rozrzucone, dot. różnych obszarów. W sytuacji tworzenia projektów organizacje nie mają do czego się odnieść, nie maja bazy danych, na podstawie której łatwiej byłoby planować kierunki działań. W gminie istnieje duży potencjał, zaangażowanie mieszkańców i dobre relacje, chęć zmiany i potrzeba udoskonalenia dotychczas stosowanych metod.

Ustalenia:

  • Rozważenie możliwości powołania zespołu ds. realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Określenie jakie zadania mogą być realizowane przez podmioty ekonomii społ.
  • Utworzenie wspólnej strony internetowej, bazy adresowej wszystkich organizacji. Inicjowanie partnerskich, sieciowych relacji, ułatwiających komunikację, wspólne aplikowanie o środki z różnych źródeł.
  • Rozważenie możliwości powołania komisji dialogu społecznego.
  • Określenie możliwości zorganizowania szkolenia w zakresie tworzenia diagnoz. Opracowanie diagnozy lokalnej. Ustalenie jednego podmiotu, w którym takie dane będą.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background