Pierwsze spotkanie w Gminie Kotlin

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Kotlin

12 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęła ekspert prowadząca, Pani Elżbieta Gazda, witając obecnych, a następnie prezentując główne założenia projektu „obywatelska Wielkopolska”. Następnie prowadząca przedstawiła sposób powstania modelu współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych oraz zaprezentowała główne treści w nim zawarte. W dalszym ciągu omówiła płaszczyznę tworzenia polityk publicznych przy współpracy administracji publicznej ze środowiskiem trzeciego sektora z uwzględnieniem wszystkich obszarów tworzenia polityk publicznych, w szczególności:

  1. Współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych przy diagnozowaniu lokalnych problemów i wyzwań.
  2. Wzajemnego informowanie się samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach i kierunkach działań.
  3. Współtworzenia przez samorząd terytorialny i organizacje pozarządowe strategii i programów realizacji polityk publicznych oraz rozwiązań instytucjonalnych.
  4. Konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych oraz zasad realizacji innych przedsięwzięć.
  5. Współpracy samorządu i organizacji pozarządowych przy wdrażaniu polityk publicznych.
  6. Uczestnictwa organizacji pozarządowych w ocenie realizacji polityk i programów.

Ustalenia:

W gminie Kotlin zarejestrowanych jest sześć stowarzyszeń, z czego współpraca na polu zlecania zadań publicznych w formie finansowej odbywa się z jednym z nich, działającym w obszarze kultury fizycznej. Pozostałe organizacje nie mogą składać ofert w odpowiedzi na konkurs, ponieważ konkurs ogłaszany jest jedynie w obszarze kultury fizycznej, raz dotyczył także kultury, ale nie wpłynęła żadna oferta. Nie funkcjonują tzw. małe granty ani inicjatywa lokalna.
Przedstawiciele organizacji obecni na spotkaniu nie mają wystarczającej wiedzy na temat form zlecania zadań, komunikacja z administracją gminną choć przyjazna, nie wydaje się wystarczająco efektywna oraz skuteczna, sposób podziału środków na poszczególne sfery pożytku publicznego nie dzieje się z udziałem głosu trzeciego sektora.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background