Pierwsze spotkanie w Gminie Czerwonak

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Czerwonak

3 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Zebranych gości przywitał Wójt, który życzył zebranym dobrego spotkania. Na wstępie ekspert prowadzący spotkanie, Pan Rafał Jaworski, wprowadził uczestników w tematykę projektu i spotkania, przypomniał też wnioski płynące ze spotkania dotyczącego Indeksu współpracy. W formie wykładowej przypomniano podstawowe założenia ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w szczególności w części dotyczącej kształtowania programu współpracy w gminie. Następnie przedstawiono założenia ujęte w Modelu współpracy jst – ngo – w trakcie prezentacji odbywały się dyskusje zestawiające założenia modelu ze stanem faktycznym w Gminie Czerwonak. Na koniec spotkania zaprezentowano założenia nowego rozporządzenia w sprawie wzoru oferty, umowy i sprawozdania.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 24.02.2015 roku. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność szczegółowego omówienia i doprecyzowania komunikacji pomiędzy gminą i organizacjami. Ciekawym zagadnieniem będzie też ustalenie zasad występowania gminy i organizacji pozarządowych w konkursach partnerskich, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy UE 2014-2020. Obecni zobowiązali się tez do zapoznania się z programem współpracy na rok 2014, który będzie przedmiotem analizy i punktem wyjścia w kolejnym spotkaniu. Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background