Pierwsze spotkanie w Gminie Śrem

Loading
loading..

Pierwsze spotkanie w Gminie Śrem

2 grudnia, 2014
AdminBarka
No Comments

Spotkanie rozpoczęła ekspert prowadząca, Pani Alicja Zając, witając wszystkich uczestników. Następnie przedstawiła projekt „Obywatelska Wielkopolska”, a także cel spotkań doradztwa grupowego. W dalszym ciągu przeszła do prezentacji modelu. Po tej części rozpoczęła się dyskusja z uczestnikami spotkania, co pozwoliło na identyfikację zasobów i potrzeb. Gmina licząca 42.000 mieszkańców, w której działa duża ilość organizacji pozarządowych, jednak nie komunikują się z sobą, nie realizują wspólnych działań, często są one równoległe. Organizacje realizują wiele inicjatyw dla mieszkańców, pozyskują środki z różnych źródeł, jednak tylko niektóre widują się raz w roku na szczeblu powiatowym, uczestnicząc w spotkaniu organizowanym przez Starostwo.  Nie posiadają wiedzy o wzajemnych inicjatywach. Brak bazy teleadresowej dostępnej dla wszystkich, brak partnerskich relacji, spotkań i działań, członkowie organizacjo mają poczucie „niedostrzegania”. Nie posiadają wystarczającej wiedzy nt. tworzenia i działania Partnerstw Lokalnych.  Brak szkoleń, warsztatów, doradztwa dla organizacji w zakresie diagnozowania potrzeb i opracowywania wspólnych programów i działań. W gminie brak stałego zespołu diagnozującego problemy, brak zespołu monitorującego realizację zadań. Powoływane są akcyjnie zespoły o bardziej zadaniowym charakterze. Tylko niektóre organizacje uczestniczą w konsultacji rocznego planu współpracy, są obecni tylko wtedy gdy decyduje się o finansach. Brak woli do spotkań na innej pozafinansowej płaszczyźnie. Silną rolę we współpracy z organizacjami odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej.

Ustalenia:

  • Rozważenie możliwości powołania zespołu diagnozującego, monitorującego, spinającego współpracę lokalnych podmiotów.
  • Zwiększenie wiedzy nt. tworzenia i funkcjonowania Partnerstw Lokalnych, co ułatwi poznanie, komunikację, poprawi relacje i pozwoli na podejmowanie wspólnych działań.
  • Utworzenie aktualnej bazy adresowej wszystkich organizacji. Inicjowanie partnerskich, sieciowych relacji, ułatwiających komunikację.
  • Zachęcenie organizacji do większego zaangażowania w konsultacje społeczne, sprawy lokalne.
  • Określenie możliwości, sposobów wzajemnego poznania się, promowania inicjatyw, realizowanych działań.
  • Rozważenie możliwości poszerzenia programu współpracy o szkolenia dla organizacji.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background