Piąte spotkanie w Gminie Śrem

Loading
loading..

Piąte spotkanie w Gminie Śrem

25 marca, 2015
AdminBarka
No Comments

Prowadząca, Alicja Zając, przekazała uczestnikom informację, że przygotowany wstępnie program został już skonsultowany z Kierownikiem Pionu Edukacji i Usług Społecznych w Urzędzie Miejskim w Śremie. Uwagi zostały omówione i przedyskutowane na spotkaniu.

Zgodnie z sugestiami osoby konsultującej postanowiono:

  1. Zmienić brzmienie jednego ze zdań w ‘Ocenie potencjału organizacji pozarządowych” poprzez zastąpienie stwierdzenia, że w „gminie Śrem brak dobrej komunikacji, współpracy….” Na określenie „Na terenie gminy występuje niewystarczająco sprawna komunikacja”.
  2. Rozdział I. Cele programu. Pkt 9. Sugestia, aby dookreślić lidera zespołu, siedzibę, cykliczność spotkań. Nie udało się na spotkaniu ustalić tych danych, z uwagi na nieobecność przedstawiciela OPS, który wg wstępnych ustaleń na poprzednim spotkaniu, miałby pełnić rolę lidera. Szczegóły dot. tej kwestii będą kontynuowane w formie telefonicznej, mailowej z przedstawicielami Urzędu i OPS, celem ustalenia i podjęcia ostatecznej treści na kolejnym spotkaniu lub jeszcze przed nim.
  3. Rozdział III. Formy współpracy. Ppkt.5. Wskazanie na powtórzenie zapisu z celów programu. W dyskusji ustalono, że celem programu jest powstanie w gminie zespołu diagnozującego … i równocześnie będzie to forma, płaszczyzna współpracy administracji z podmiotami III sektora. Postanowiono, że brzmienie tego punktu zostanie dookreślone, doprecyzowane, poszerzone o bliższe informacje dot. zespołu, jego zadań, spotkań, lidera.
  4. Rozdział IV. Ppkt 5. Dodać na początku zdania zajęć rehabilitacyjnych, a z końca zdania wykreślić. Natomiast w ppkt 6 należy połączyć ppkt c i d, ponieważ jest to w zasadzie jedno zadanie, realizuje to jedna organizacja. Uczestnicy zgodzili się na to połączenie.
  5. Propozycja, aby w formach finansowych dodać punkt o brzmieniu: Gmina przewiduje środki finansowe na realizację inicjatyw obywatelskich w formie małych grantów. Uczestnicy zgodzili się.
  6. W zakresie poza finansowych form, nie wyrażono zgody na wykreślenie pkt 4, zgodnie z sugestią. W ocenie uczestników zapis jest czytelny, jest korzystny dla Gminy, ponieważ gmina faktycznie udostępnia pomieszczenia bezpłatnie na różne działania poza hala sportową. Ten zapis zostanie ponownie skonsultowany z Panią Kierownik.
  7. Wśród poza finansowych form zostanie dodany zapis o 2 pomieszczeniach, wyremontowanych i oddanych już organizacjom za symboliczną odpłatnością w drodze umów (NGO zostały wyłonione w drodze ogłoszenia, naboru na wynajem, ustalono z nimi zasady wynajmu). W najbliższym czasie zostaną oddane kolejne 2 pomieszczenia dla organizacji. Wspólnie ustalono, że dodany zapis obejmie 4 pomieszczenia.
  8. Rozdział V. Sugestia, aby pozostawić tylko 2 punkt, gdyż wysokość środków znana jest jesienią danego roku i podejmowana w drodze uchwały. Wyrażono zgodę na tę zmianę.
  9. Rozdział VII. W pkt 3, sugestia, aby w skład komisji wchodzili przedstawiciele NGO i Gminy po 3 osoby z każdego sektora. Uczestnicy wyrazili zadowolenie, zaakceptowano zapis.
  10. Na prośbę uczestników spotkania przedyskutowano i ustalono dodatkowy zapis w tym rozdziale dot. Podania do publicznej wiadomości listy rankingowej podmiotów, które otrzymały lub nie dofinansowanie z Gminy, wraz z podaniem punktów oceny lub powodu odmowy dofinansowania. W ocenie organizacji jest to ważne. Pozwala zachować transparentność, ale także umożliwia poznanie błędów, pozwala na edukację, zmianę, korektę błędów. Dotychczas udostępniano tylko listę podmiotów, które otrzymały dofinansowanie.
  11. Na prośbę organizacji należy przedyskutować kwestię obowiązujących przepisów od lipca 2014 r. w zakresie rozliczania się podmiotów OPP. W zależności od wybory formy, organizacje mogą nie dysponować danymi, których później, w ogłoszonym konkursie będzie oczekiwać gmina. Może dojść do niespójności, trudności w aplikowaniu NGO, które wybiorą np. uproszczony sposób rozliczania. Sprawa ta zostanie skonsultowana w Urzędzie i na kolejnym spotkaniu zdecydujemy o charakterze dodatkowego zapisu.

Ustalenia:

  • W okresie od kwietnia do początku maja ( 1 spotkanie, kontakt mailowy) program zostanie skonsultowany z władzami Gminy , radcą prawnym. Zakładamy, że po weekendzie majowym zostanie przekazany pod obrady Komisji Rady, aby w czerwcu mógł być uchwalony.
  • W maju zostanie przygotowany wzór uchwały i uzasadnienie.
  • Biuro Rady zostanie o tych zamierzeniach odpowiednio wcześnie powiadomione.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background