Ogłoszenie konkursu na pilotaż modelu wychodzenia z bezdomności

Loading
loading..

Ogłoszenie konkursu na pilotaż modelu wychodzenia z bezdomności

6 maja, 2011
AdminBarka
No Comments

Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich (CRZL) zaprasza jednostki samorządu terytorialnego szczebla gminnego do zawierania Partnerstw Lokalnych i udziału w konkursie na wykonanie pilotażowego wdrażania standardów usług w zakresie bezdomności i przetestowania Modelu Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności w ramach projektu  „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej”  Zadanie 4 – „Działania w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi. Opracowanie Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności (GSWB)”Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznejPriorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Oferty w konkursie należy składać osobiście, pocztą lub kurierem od dnia 06 maja 2011 roku do dnia 17 czerwca 2011 roku (poniedziałek –  piątek w godz. 8.15 – 16.15) w Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich przy ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa. O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do CRZL.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie CRZL:

http://www.crzl.gov.pl/component/content/article/86-aktualnopci/424-pilotaowego-wdraania-standardow-usug-w-zakresie-bezdomnoci-i-przetestowania-modelu-gminnego-standardu-wychodzenia-z-bezdomnoci

Załącznik Wielkość
dokumentacja_konkursowa.pdf 467.84 KB
karta_oceny_formalnej.pdf 513.01 KB
karta_oceny_merytorycznej.pdf 405.44 KB
oferta.pdf 448.46 KB
opis_zakresu_merytorycznego.pdf 415.26 KB
Regulamin_Komisji.pdf 380.79 KB
zal_1_do_oferty_-_ List_intencyjny.pdf 284.85 KB
zal_2_do_oferty_-_oswiadczenie.pdf 149.82 KB
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background