Fundacja Integracji Społecznej Feniks Częstochowa

Loading
loading..

Główne cele CIS

Naszym głównym celem jest integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Centrum Funkcjonują 4 warsztaty:

  • warsztat usług krawiecki oraz rękodzieła
  • warsztat usług remontowych
  • warsztat usług sprzątających
  • warsztat usług ogrodniczych

Centrum Integracji Społecznej Fundacji Integracji Społecznej Feniks wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej przy współpracy z Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w Częstochowie realizuje zadanie, którego głównym celem jest utrzymanie osób i rodzin w środowisku zamieszkania, oraz zapobieganie eksmisją a co za tym idzie bezdomności. Oferta uczestnictwa w CIS kierowana jest do osób i rodzin o bardzo niskich dochodach i możliwościach spłaty zadłużenia.

Główne założenia działań

  • zapobieganie bezdomności i degradacji społecznej poprzez utrzymanie osób i
  • rodzin w środowisku zamieszkania,
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób i rodzin,
  • spadek ilości eksmisji i związane z tym zmniejszenie nakładów finansowych na
  • instytucjonalne formy pomocy,
  • wzmocnienie rodziny i utrwalenie nawyku regulowania opłat czynszowych

Pomoc oddłużeniowa kierowana jest przede wszstkim do osób długotrwale bezrobotnych zamieszkujących w lokalach należacych do zasobów miasta Częstochowy. Pomysł na odpracowanie niezapłaconego czynszu zrodził się w chwili gdy okazało się, że rośnie liczba zadłużonych lokatorów Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, a zarazem podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ta forma pomocy ma umożliwic regulowanie istniejącego zadłużenia oraz pozwolić na bieżące regulowanie opłat czynszowych i zapobiec ponownemu zadłużaniu.

W listopadzie 2011 roku około 2000 najemców nie płaciło zobowiązań czynszowych, w grupie tej znajdowały się osoby, które z włąsnych środków nie były wstanie opłącać należnosci. Egzekucje zobowiązań czynszowych były bezskuteczne, a najemcą groziło wypowiedzienie umowy najmu lokalu. Oferując dłużniką pracę uzyskuje się obopólne korzyści. Osoby obciążone długiem czynszowym, mogą go uregulować i pozostać w swoim środowisku zamieszkania, a Zakład Gospodarki Mieszkaniowej odzyskuje zaległości czynszowe.

Rekrutacja uczestników odbywa się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy socjalni po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego kierują przyszłego uczestnika do Centrum Integracji Społecznej. Po uzyskaniu pozytywnej opini psychologa, pracownik socjalny wydaje skierowanie na okres próbny, który trwa 1 miesiąc. Po pomyślnym zakończeniu okresu próbnego, zostaje zawarty z uczestnikiem Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Na wniosek kierownika Centrum Integracji Społecznej Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej kwalifikuje uczestnika do zajęć w Centrum na okres do 11 miesięcy.

Uczestnikom Centrum przysługuje nieodpłatnie jeden posiłek dziennie. W naszym Centrum na wniosek uczestników oraz po przeprowadzonym głosowaniu, zapadła decyzja aby posiłek zamienić na ekwiwalent w postaci wyrobów wędliniarskich. Ponadto za uczestnika płacona jest składka emerytalno-rentowa i skłądka zdrowotna, każdy osoba ma przeprowadzane badania lekarskie. W okresie próbnym zapewniamy uczestnikom świadczenie integracyjne w wysokości 50 % zasiłku dla bezrobotnych (wypłacany przez PUP w Częstochowie), oraz w pełnej wysokości począwszy od drugiego miesiąca uczestnictwa.

Uczestnik Centrum Integracji Społecznej wraz z podjęciem zajęć i otrzymaniem świadczenia integracyjnego deklaruje kwotę jaką będzie przeznaczał na spłątę zadłużenia, pozostała część świadczenia integracyjnego pozostaje do dyspozycji uczestnika.

Zadania jakie wykonują uczestnicy Centrum polegają na czynnościach porządkowych w budynkach mieszkalnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, terenach wokół tych budynków, utrzymaniu czystości na przyległych terenach zielonych, a w okresie zimowym odśnieżanie.

Oprócz wykonywania przez uczestników zadań podejmowane są działania w zakresie integracji społecznej i zawodowej, których celem jest dążenie do usamodzielnienia uczestników i wyprowadzenia ich poza pomoc społeczną. Spośród wszystkich osób, które zostały skierowane do Centrum Integracji Społecznej, grupa 125 osób realizuje Indywidualny Program Zatrudnienia Socjalnego. Wśród tej grupy niektórzy uczestnicy dali się poznać z tej lepszej strony jako osoby obowiązkowe, punktualne i dokładne w tym co robią. Wymierne korzyści jakie widoczne są już w tej chwili to fakt i ogromna satysfakcja, że wiele ludzi uniknęło eksmisji z zajmowanych lokali mieszkalnych, a te osoby, które miały mniejsze zadłużenie wykonując swoje zadania opłacają czynsz na bieżąco.
Cel pierwszoplanowy, utrzymanie osób i rodzin przez własną pracę w miejscu zamieszkania, to główne założenia jakimi się kierowaliśmy, jednak cel drugoplanowy, którego zadaniem jest przygotowanie uczestników do podjęcia pracy na wolnym rynku (w zakładach pracy, na własny rachunek, przez założenie spółdzielni socjalnej) to założenie bardzo ważne zmierzające do podniesienia poziomu życia tych osób i rodzin. Podjęte działania w realny sposób przyczyniają się również do zmniejszenia bezrobocia na terenie gminy Częstochowa.

Kontakt

Fundacja Integracji Społecznej Feniks
ul. Legionów 21
PL 42-200 Częstochowa
Tel.: +48 696 557 820
WEB: www.fisfeniks.org.pl
Email: fisfeniks@gmail.com

Dane organizacyjne

 Mapa dojazdu

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background