Drugie spotkanie w Gminie Lwówek

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Lwówek

11 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Uczestnicy spotkania tj. przedstawiciele gmin, jak i organizacji pozarządowych uczestniczących w spotkaniu brali udział w analizie Programu współpracy obowiązujący w 2015 roku na podstawie Uchwała nr LIII/375/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 23 października 2014 roku .

Omówiono, m.in.:

  1. Program współpracy obowiązujący w 2015 roku na podstawie Uchwała nr LIII/375/2014 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 23 października 2014 roku
  2. Dokonano analizy poszczególnych punktów programu w kontekście 3 płaszczyzn modelu współpracy i ustalono, że :

a. W obszarze „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie tworzenia polityk publicznych” partnerzy spotkania zastanowią się nad przygotowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych, przygotowaniem diagnozy w sposób angażujących społeczność lokalną. Dane z tak przeprowadzonej diagnozy i o opracowanej strategii będą mogły być wykorzystane do założeń programu na rok 2016 czy kolejnych programów

b. W obszarze „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań publicznych” Grupa uznała ,ze ma dobrze pracujące partnerstwo i w rzeczywistości może stanowić podłoże do realizacji różnych zadań publicznych, ważnych na dany rok. Partnerstwo pozyskuje wiele środków finansowych na potrzeby gminy z programów ogłaszanych w ramach unii europejskiej i innych programów w Polsce. Zamierzają nadal tak prowadzić działalność

c. W obszarze „ Infrastruktura współpracy, tworzenie warunków do społecznej aktywności uznano, że Gmina współpracuje z organizacjami, uczestniczy w różnych projektach promocyjnych, ale może warto przemyśleć jakie działania można podjąć na rzecz szkoleń, i rozwoju poszczególnych organizacji

 Ustalenia:

Ustalono termin następnego spotkania na 19.03.2015 na godzinę 10.00 w  CIS – Zgierzynka

Przygotowanie programu współpracy w oparciu o model i określenie obszarów, których obecnie nie ma w programie lub można byłoby przeredagować.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background