Drugie spotkanie w Gminie Czerwonak

Loading
loading..

Drugie spotkanie w Gminie Czerwonak

24 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Zebranych gości przywitali przedstawiciele Urzędu Gminy Czerwonak. Na wstępie prowadzący przypomniał ustalenia i informacje z poprzedniego spotkania i wprowadził uczestników w tematykę dzisiejszego. Przypomniał też wnioski płynące ze spotkania dotyczącego Indeksu współpracy. W formie wykładowej przedstawiono założenia Modelu współpracy jst – ngo w części dotyczącej płaszczyzny pierwszej: współpraca w zakresie tworzenia polityk publicznych. Omawiając poszczególne obszary podjęto dyskusje o ich praktycznym wymiarze w Gminie Czerwonak. Ze szczególnym zainteresowaniem spotkała się tematyka tworzenia zespołów złożonych z przedstawicieli Urzędu Gminy i organizacji pozarządowych w poszczególnych obszarach współpracy. Uczestnicy zgodnie podkreślali, że należy odróżnić zespoły robocze (działające na rzecz realizacji konkretnej inicjatywy lub rozwiązania konkretnego problemu) od stałych zespołów opisanych w Modelu. Wszystkim dyskusjom towarzyszyło stałe zestawianie założeń ujętych w Modelu współpracy jst – ngo –ze stanem faktycznym w Gminie Czerwonak, w tym wynikających z aktualnego programu współpracy.

Ustalono kolejny termin spotkania na dzień 03.03.2015 roku. Podczas tego spotkania omówione zostaną pozostałe dwie płaszczyzny. Uczestnicy zwrócili uwagę na konieczność ujęcia w przyszłym programie współpracy następujących kwestii: aktualna baza organizacji pozarządowych na stronie urzędu (dane od organizacji), organizację kalendarza imprez i wydarzeń realizowanych na terenie gminy (dane od organizatorów), możliwość zamieszczania informacji o imprezach i wydarzeniach, opisanie procedur tworzenia wspólnych zespołów (w jakich obszarach zostanie ustalone na kolejnych spotkaniach), opisanie procedur konsultacji społecznych ze szczególnym uwzględnieniem konsultacji bezpośrednich (tu zwrócono uwagę, że procedury takie w Gminie są opisane – więc jest możliwość odniesienia się do nich).

Na tym spotkanie zakończono.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background