Czwarte spotkanie w Gminie Śrem

Loading
loading..

Czwarte spotkanie w Gminie Śrem

23 lutego, 2015
AdminBarka
No Comments

Pierwsza część spotkania była poświęcona przepracowaniu treść nowego programu po ostatnich ustaleniach, zawierającego dotychczasowe treści i nowe zapisy. Wstęp, rozdział II pozostawiono bez uwag. W gminie dotychczas nie inicjowano powstania partnerstwa lokalnego, brak w tej kwestii podstawowej wiedzy. Organizacje nie są z sobą skomunikowane, sporo z nich rywalizuje, nie spotykają się, nie wymieniają doświadczeniami. Trudno w tej sytuacji przyjąć wyraźny zapis w programie dot. powstania czy działania partnerstwa. W gminie musi się rozpocząć proces edukacji, spotkań w tym kierunku. W zależności od woli współpracy powstanie partnerstwo. Przyszły rok będzie bardziej procesem wspólnego uczenia się, liderzy (uczestnicy naszych spotkań) podejmą próbę, wszystkie ich działania będą zmierzać w kierunku partnerskiej współpracy, lepszej komunikacji i stworzenia wspólnej płaszczyzny.

Dyskutowano nad techniczną możliwością powstania w gminie zespołu diagnozującego, monitorującego, spinającego współpracę. Teoretycznie mógłby zostać w niedługim czasie powołany (w czasie trwania projektu) np. spośród przedstawicieli gminnych jednostek, organizacji uczestniczących na spotkaniach, ale wymaga to konsultacji z władzami, kierownictwem placówek. Wstępnie określono, że mógłby rozpocząć działania od uaktualnienia danych kontaktowych lokalnych podmiotów publicznych I NGO, rozpocząć spotkania służące wymianie informacji, poprawiające relacje. Z czasem wypracowałby formułę działania, poszerzyłby grono uczestników co prowadziłoby do inicjowania partnerstwa lokalnego. Byłyby to spotkania cykliczne, w ramach których można wypracowywać zmiany aktualizacyjne do obowiązujących strategii w gminie. Ten pomysł wymaga jeszcze dopracowania.

Przedyskutowano także kwestie inicjatyw obywatelskich. Bywa, że znajdują zrozumienie, są cenne, dobrze przemyślane, przedstawione władzom. Ale bywa i tak, że po spotkaniu z władzami inicjatywa upada. Cennym byłoby doprecyzowanie tego w programie.

Pod dalszą rozwagę poddano pomysł np. konsultowania inicjatyw przez mieszkańców właśnie z nowo powstałym, działającym zespołem w gminie, który analizowałby pomysł, potrzebę jego realizacji, skutki, korzyści. Zespół mógłby opiniować i dalej przedstawiać władzom jako działanie priorytetowe lub wymagające dalszych analiz czy poprawek. Zespół współpracowałby z władzami na innej płaszczyźnie, mieszkańcom inicjatorom łatwiej byłoby rozmawiać o tym z członkami zespołu, a dalej zespołowi łatwiej przedstawić to w sposób rzeczowy władzom.

Konsultacji z władzami wymaga pomysł organizacji spotkań wszystkich podmiotów z III sektora np. przy okazji spotkań noworocznych. Na szczeblu powiatowym takie spotkanie odbywa się w ramach Powiatowego Forum, jest pozytywnie postrzegane.

Będziemy dalej zastanawiać się nad poszerzeniem konsultacji społecznych nad programem. Zamieszczanie go na stronie Urzędu nie uaktywnia organizacji, nie angażują się w konsultacje, przychodzą wtedy kiedy jest mowa o konkretnych środkach do zdobycia. Aktualnie opracowywany program powinien być przesłany NGO do konsultacji także na ich własne adresy e-mailowe.

Ustalono przebieg konsultacji naszego programu, trafia on kolejno do:

  1. szefowej wydziału
  2. radcy prawnego
  3. Burmistrza
  4. Pod obrady poszczególnych komisji Rady Miejskiej
  5. Zamieszczany jest na stronie internetowej Urzędu

Omówiono kwestie realizacji programu w czasie. Najkorzystniejszym jest jednoroczny, gdyż pokrywa się z budżetem rocznym gminy. Ale zawarte w nim usługi opiekuńcze zostają w drodze konkursu powierzone na 2 lata. Opracowanie programu na 2 lata wiązałoby się z zabezpieczeniem w budżecie środków na program na okres 2 lat. Ta sytuacja wymaga przedyskutowania z radcą i skarbnikiem gminy, nie ma pewności czy usługi opiekuńcze muszą być zawarte w tym właśnie programie.

Władze lokalne kończą remont lokali użytkowych, które w drodze ogłoszenia (ok. kwietnia br.) zostaną wynajęte NGO za odpowiednią opłatą. Zgłoszą się organizacje dla których dotkliwy jest brak siedziby.

Ustalenia:

  • Podjęcie inicjatywy powołania zespołu, w skład którego wejdą przedstawiciela Urzędu, jednostek gminnych i NGO. Określenie zasad działania, spotkań, lidera.
  • Ustalenie czy można w gminie wprowadzić zwyczaj spotykania się raz w roku władz, wszystkich lokalnych podmiotów i NGO
  • Rozważenie możliwości zlecania zadań publicznych na okres 2 lat. Podjęcie rozmów ze skarbnikiem gminy, radcą prawnym.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background