Czwarte spotkanie w Gminie Rydzyna

Loading
loading..

Czwarte spotkanie w Gminie Rydzyna

23 kwietnia, 2015
AdminBarka
No Comments

W dniu 23.04.2015 roku miało miejsce czwarte spotkanie w Gminie Rydzyna. Prowadząca Alicja Zając przeanalizowała wspólnie z uczestnikami spotkania treść przygotowanego wstępnie programu.

 1. W ocenie potencjału uczestnicy nie są pewni jaka faktycznie jest ilość organizacji w gminie. Nikt nie prowadzi bazy adresowej, nie ma kontaktów. Ponieważ trudno to określić dokładnie postanowiono przyjąć zapis, że funkcjonuje ponad 20, ponieważ przy opracowywaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych zidentyfikowano 23 organizacje w gminie.
 2. Zadania priorytetowe postanowiono pozostawić w dotychczasowym brzmieniu. Gmina ogłasza konkurs na działania w sferze sportu, ale inne prowadzone są na zasadzie wspierania inicjatyw lokalnych. Może nie we wszystkich wymienionych dziedzinach, ale uczestnicy wskazują na możliwość np. organizowania działań dla mieszkańców przez inne, zewnętrzne organizacje, w ramach różnych projektów, pozwalające na bezpłatny udział. Wtedy np. gmina udostępnia swoje sale czy sprzęt, współpracując w organizacji działań.
 3. W kwestii powołania w gminie zespołu diagnozującego, monitorującego uczestnicy nie potrafili określić jaka powinna być jego struktura, w jaki sposób ma być powołany. Przedyskutowano różne możliwości, ale decyzja będzie podjęta po konsultacjach z Burmistrzem.

W gminie nie ma żadnych rad, forów, zespołów problemowych. Nie realizuje się projektów partnerskich, choć jest wola do wspólnego realizowania zadań. Mimo, że zidentyfikowano potrzebę powstania w gminie zespołu diagnozującego, monitorującego potrzeby, sytuację społeczną i aktywność NGO, żadna ze stron nie potrafi zająć stanowiska i wyrazić wolę pełnego zaangażowania w jego działanie.

 1. W gminie utworzono od kwietnia nowe stanowisko ds. promocji i konsultacji społecznych (osoba obecna na spotkaniu). Oczekiwania organizacji wobec nowej osoby, związane są ze sferą ich działalności np. zaktualizowanie bazy teleadresowej organizacji, wsparcie merytoryczne, szkoleniowe. Na razie trudno mówić o zaangażowaniu w konkretne działania.
 2. W zakresie prowadzenia szerszych konsultacji w gminie, dot. planów, strategii, programów stwierdzono, że mieszkańcy nie czują takiej potrzeby. Nie dysponują czasem, wiedzą merytoryczną, nie wyrażają chęci zaangażowania się w taki proces. Ze strony urzędu byłoby to także trudne technicznie do prowadzenia. Jak informują „ludziom nie chce się plakatów czytać, ani krótkich, podstawowych informacji”. Zapis w tym zakresie byłby martwym zapisem lub też mimo prób wskazywałby w sprawozdaniu z realizacji programu na zupełny brak zainteresowania ze strony mieszkańców, co świadczyłoby o skonstruowaniu nieadekwatnego programu do potrzeb i możliwości.
 3. Omówiono kwestię powołania partnerstwa lokalnego. Uczestnicy nie potrafią opowiedzieć się za formą utworzenia, wyznaczeniem celów, sposobem działania, składem, ponieważ brakuje w środowisku lidera, nie są pewni na ile ten proces się powiedzie. Przybliżono ideę budowania partnerstw, sposoby funkcjonowania, korzyści, ale decyzja w tym zakresie zostanie podjęta po konsultacjach z władzami gminy. W Rydzynie inicjowano już kiedyś powołanie partnerstwa, z inicjatywy którego powstał CIS, ale samo partnerstwo nie jest podmiotem żywym. Poddano pod rozwagę możliwość reaktywowania partnerstwa i poszerzenia członków, rozpoczęcia cyklicznych spotkań i działań wzmacniających. Nowa płaszczyzna współpracy jaką stałby się partnerstwo, mogłaby zawierać zespoły robocze i tym samym rozwiązać problem braku zespołów diagnozujących, doradczych, wspierających w gminie. Ponadto wypracowano by lepsze kanały komunikacji, uaktualniono bazę teleadresową organizacji, z czasem wsparcie merytoryczne w przygotowywaniu projektów z różnych źródeł, także partnerskich.
 4. Dyskutowano nad możliwością poszerzenia finansowych form np. o szkolenia, spotkania edukacyjne w dziedzinie partnerstw lokalnych. Ewentualnie po stronie form niefinansowych, przy czym wtedy organizacja takich szkoleń, spotkań będzie leżała po stronie gminy, ale będzie niewątpliwą korzyścią dla wszystkich podmiotów i członków partnerstwa. Decyzja w tym zakresie będzie podjęta po konsultacjach z władzą.
 5. Inicjatywy obywatelskie w gminie podejmowane są co roku głównie w zakresie działań dla emerytów, rencistów, inwalidów i pomocy prawnej dla mieszkańców. Nie ma w tym zakresie tzw. grantów, nie ma żadnych ogłoszeń. Oferenci kontaktują się bezpośrednio z władzami gminy i ustalają zakres i wielkość wsparcia.
 6. Uczestnicy zaproponowali dodanie w treści programu zapisów o preferowaniu lokalnych organizacji, aby ew. ograniczyć możliwość brania udziału w konkursie przez organizacje zewnętrzne.
 7. Ustalono, że sporne kwestie dot. programu, które wymagają dokonania ustaleń z władzami gminy, zostaną przez pracowników urzędu i OPS wyjaśnione i przekazane drogą mailową do dnia 30.04.2015 r.
 8. Wstępnie założono w maju 2 spotkania, w tym konsultacje z władzami gminy, prawnikiem. Na początku czerwca konsultacje z organizacjami, później przekazanie programu na komisje Rady. Termin sesji w czerwcu nie jest znany, prawdopodobnie sesja odbędzie pod koniec miesiąca.
Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background