Czerwcowe spotkanie Członków Sieci Barka

Loading
loading..

Czerwcowe spotkanie Członków Sieci Barka

27 czerwca, 2015
AdminBarka
No Comments

Czerwcowe Walne Zebranie Sprawozdawcze Sieci Barka upłynęło pod znakiem zmian. Zebranych powitała szefowa Sieci Barka i zarazem prowadząca zebranie – Barbara Sadowska. Najpierw jednak, jak zwykle o tej porze roku, przedstawiono podsumowanie minionego roku 2014. Kondycję finansową zaprezentowała Magdalena Tecław, natomiast Lidia Węsierska – Chyc omówiła projekty realizowane przez Sieć w okresie sprawozdawczym.Od 2009 r. realizowano , m.in. projekt „Kontynuacja realizacji projektu systemowego 1.18 zad. 4 „Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności”, którego celem było opracowanie ponadregionalnego standardu postępowania wobec osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością , który będzie można wpisać w każdej gminie w strategię rozwiązywania problemów społecznych, tzw. Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności . W związku z tym projektem zrealizowano w dniach 26-27 marca w Warszawie międzynarodową konferencję , na której gościły reprezentantki brytyjskiej organizacji Homeless Link. Odbyło się także w dniu 24 czerwca, spotkanie Partnerstwa Lokalnego w Poznaniu, poświęconego zagadnieniu diagnozy problemu bezdomności i zagrożeniu bezdomnością. W 2. połowie roku, w ramach fazy raportu, zostały zrealizowane spotkania doradczo – szkoleniowe w woj. wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim , dla przedstawicieli 110 OPS-ów i PCPR-ów.

Z początkiem sierpnia rozpoczęto realizację projektu „Obywatelska Wielkopolska” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 5.4.2, który ma celu zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w wielkopolskich jednostkach samorządu terytorialnego. Natomiast z początkiem września 2014 r. rozpoczęto realizację projektu „Obywatelska Wielkopolska” w ramach PO Kapitał Ludzki działanie 5.4.2., którego celem jest rozwój Sieci Barka w kierunku stania się trwałą i efektywną siecią organizacji obywatelskich, współpracujących z administracją publiczną na poziomie lokalnym i regionalnym w zakresie projektowania , wdrażania i monitorowania polityk publicznych. O pełnych efektach obu projektów poinformujemy niebawem.

Zebrani przyjęli jednogłośnie sprawozdanie finansowe i merytoryczne za miniony rok. Następnie zaprezentowali się przedstawiciele organizacji – kandydatów na nowych członków Sieci Barka, m.in. Stowarzyszenie Przyjaciół Kotlina, Spółdzielnia Socjalna Szansa z Kępna, a także Stowarzyszenie Tolerancja z Krotoszyna oraz Stowarzyszenie „Dolina Baryczy”. Nowi członkowie zostali przyjęci jednogłośnie – witamy serdecznie! Następnie zaprezentowano projekt nowego statutu Sieci Barka oraz standardów funkcjonowania Sieci Barka. Oba dokumenty, po rzeczowej dyskusji przyjęto. Pochylono się również nad projektem nowego dokumentu, jakim jest Regulamin Składek Członkowskich Sieci Barka, który proponował ewentualne, nowe sposoby naliczania składek, ale ostatecznie jego przyjęcie odłożono do następnego Walnego Zebrania.

Na zakończenie głos zabrał Tomasz Sadowski – założyciel Fundacji Pomocy Wzajemnej Barka, podkreślając wagę i nowy wymiar Sieci w kontekście rozważnych przedsięwzięć , takich jak rozszerzenie hodowli owiec francuskiej rasy Massif Central oraz zaproszenie do Polski migrantów z obszarów objętych wojną.

Layout mode
Predefined Skins
Custom Colors
Choose your skin color
Patterns Background
Images Background